The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

CodePageBits.vala in libbirdfont/OpenFontFormat

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of libbirdfont/OpenFontFormat/CodePageBits.vala.
Cache overview items
1 /* 2 Copyright (C) 2014 2015 Johan Mattsson 3 4 This library is free software; you can redistribute it and/or modify 5 it under the terms of the GNU Lesser General Public License as 6 published by the Free Software Foundation; either version 3 of the 7 License, or (at your option) any later version. 8 9 This library is distributed in the hope that it will be useful, but 10 WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 11 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 12 Lesser General Public License for more details. 13 */ 14 15 using Sqlite; 16 17 namespace BirdFont { 18 19 public class CodePageBits : GLib.Object { 20 21 /** The first characters in all code pages. */ 22 PageBit default_range; 23 static Gee.ArrayList<PageBit> codepages; 24 static Gee.ArrayList<string> all_characters; 25 26 static unowned Database db; 27 static Database? database = null; 28 29 public CodePageBits () { 30 if (database == null) { 31 open_database (get_database_file ()); 32 } 33 } 34 35 public File get_database_file () { 36 return SearchPaths.find_file (null, "codepages.sqlite"); 37 } 38 39 public void get_pages (Font font, out uint32 p0, out uint32 p1) { 40 uint32 index, a0, a1; 41 GlyphCollection? gl; 42 GlyphCollection g; 43 44 p0 = 0; 45 p1 = 0; 46 47 for (index = 0; (gl = font.get_glyph_collection_index (index)) != null; index++) { 48 g = (!) gl; 49 50 if (!g.is_unassigned ()) { 51 get_bits (g.get_unicode_character (), out a0, out a1); 52 p0 |= a0; 53 p1 |= a1; 54 } 55 } 56 } 57 58 public void get_bits (unichar ch, out uint p0, out uint p1) { 59 int rc, cols; 60 Statement statement; 61 int64 c = (int64) ch; 62 string select = "SELECT codepages1, codepages2 FROM CodePages " 63 + "WHERE unicode = " + @"$c" + ";"; 64 65 p0 = 0; 66 p1 = 0; 67 68 rc = db.prepare_v2 (select, select.length, out statement, null); 69 70 if (rc == Sqlite.OK) { 71 cols = statement.column_count(); 72 73 if (cols != 2) { 74 warning ("Expecting two columns."); 75 return; 76 } 77 78 while (true) { 79 rc = statement.step (); 80 81 if (rc == Sqlite.DONE) { 82 break; 83 } else if (rc == Sqlite.ROW) { 84 p0 = (uint) statement.column_int64 (0); 85 p1 = (uint) statement.column_int64 (1); 86 } else { 87 printerr ("Error: %d, %s\n", rc, db.errmsg ()); 88 break; 89 } 90 } 91 } else { 92 warning ("Database error: %s", db.errmsg ()); 93 } 94 } 95 96 void create_codepage_list () { 97 // TODO: Add ASMO 98 // Windows-1252 99 create_codepage (0, "- € ƒ … †-• ˆ ‰ Š-š ‹-› Œ-œ Ž-ž ‘-‚ “-„ –-— ˜ ™ Ÿ  -ÿ"); 100 // Windows-1250 101 create_codepage (1, "- € … †-• ‰ ‹-› Ź-ž ‘-‚ “-„ –-— ™   ˇ ˘-˙ Ł-ń ¤ ¦-© Ş-ť «-® °-± ˛ ´-¸ » Ľ-ľ ˝ Ŕ-ŕ Á- Ă-ć Ä Ĺ-ĺ Ç É Ë Ę-ě Í-Î Č-đ Ň-ň Ó-Ô Ő-ő Ö-× Ř-ś Ú Ů-ű Ü-Ý ß á-â ä ç é ë í-î ó-ô ö-÷ ú ü-ý"); 102 // Windows-1251 103 create_codepage (2, "- … †-• € ‰ ‹-› Ё-Ќ Ў-я ‘-‚ “-„ –-— ™ ў-џ   ¤ Ґ-ґ ¦-§ © «-® °-± ё-ќ µ-· № »"); 104 // Windows-1253 105 create_codepage (3, "- € ƒ … †-• ‰ ‹-› ‘-‚ “-„ –-― ™   ΄-Ά £-© «-® °-³ µ-· Έ-Ί » Ό ½ Ύ-Ρ Σ-ώ"); 106 // Windows-1254 107 create_codepage (4, "- € ƒ … †-• ˆ ‰ ‹-› Œ-œ ‘-‚ “-„ –-— ˜ ™ Ÿ  -Ï Ğ-ğ Ñ-Ü İ-ı Ş-š ß-ï ñ-ü ÿ"); 108 // Windows-1255 109 create_codepage (5, "- € ƒ … †-• ˆ ‰ ‹-› ‘-‚ “-„ –-— ˜ ™  -£ ₪ ¥-© × «-¹ ÷ »-¿ ְ-ֹ ֻ-׃ װ-״ א-ת ‎-‏ ײַ אַ-זּ טּ-לּ יִ מּ נּ-סּ ףּ-פּ צּ-פֿ שׁ-שׂ"); 110 // Windows-1256 111 create_codepage (6, "- € پ ƒ … †-• ˆ ‰ ٹ ‹-› Œ-œ چ ژ ڈ گ ‘-‚ “-„ –-— ک ™ ڑ ‌-‏ ں   ، ¢-© ھ «-¹ ؛ »-¾ ؟ ہ ء-غ × ـ-ْ à â ç-ë î-ï ô ÷ ù û-ü ے"); 112 // Windows-1257 113 create_codepage (7, "- € … †-• ‰ ‹-› ˇ ‘-‚ “-„ –-— ™ ˛   ¢-¤ ¦-© Ŗ-ŗ «-¹ »-¾ Į-į Ā-ā Ą-ć Ä-Æ Ē-ē Č-č É Ė-ę Ģ-ģ Ķ-ķ Ī-ī Ļ-ļ Š-š Ó Ō-ō Õ-Ø Ų-ų Ł-ņ Ś-ś Ū-ū Ü Ź-ž ß ä-æ é ó õ-ø ü ˙"); 114 // cp874 115 create_codepage (16, "- € … ‘-’ “-” • –-—   ก-ฺ ฿-๛"); 116 // cp932 117 create_codepage (17, "- 。-゚  -〃 ゛-ゞ ´ §-¨ ・-ヾ 仝-仟 ― ‐ ∥ ‥-… ‘-’ “-” 々-〕 °-± × ÷ ≠-≡ ≦-≧ ∴-∵ ♂ ♀ ′-″ ℃ !-~ ¢-¥ ★-☆ ○ ◎-● ◆-◇ ■-□ ▲-△ ▼-▽ ※ ←-↓ ∇-∈ ∋ ⊆-⊇ ⊂-⊃ ∧-∬ ⇒ ⇔ ∀ ∂-∃ ∝-∠ ⊥ ⌒ ≒ ≪-≫ √ ∽ Å ‰ ♯ ♭ ♪ †-‡ ¶ ◯ ぁ-ん ァ-ヶ Α-Ρ Σ-Ω α-ρ σ-ω А-я Ё ё ─-┃ ┌ ┏-┐ ┗-┘ ┓-└ ┛-┝ ┫-┬ ┣-┥ ┳-┴ ┻-┼ ╋ ┠ ┯-┰ ┨ ┷-┸ ┿ ╂ ①-⑳ Ⅰ-Ⅹ ㍉-㍊ ㌔ ㌢-㌣ ㍍ ㌘ ㌦-㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌫ ㌻ ㎜-㎞ ㎎-㎏ ㏄ ㎡ 〝 〟 № ㏍ ℡ ㊤-㊨ ㈱-㈲ ㈹ ㍻-㍾ ∮ ∑ ⊿ 些-亜 唖 娃 阿-陀 哀-哂 愚-愛 挧-挨 姶 葵 茜 悩-悪 握 旬-旭 葦 芥-芦 鯵 梓-梔 圦-在 斡 扱 姐-姑 虻 飴 絡-絣 綽-綿 鮎-鮏 或 粟 袷 暖-暙 案 闇 鞍 李-村 伉-伊 依 囲-図 夷-夸 姓-委 威 易-昕 椄-椅 炸-炻 畏 畯-異 移 緯 胃-胄 謀-謂 遺 匸-医 五-井 交-亦 域-埠 肱-育 郁 磯 一-丁 溢 逸-逹 稱-稲 茨 芋 咼-咾 員-哢 因 姻 飲 淪-淬 胤-胥 蔬-蔭 陰 隠 韻 宇-安 烏 羽 迂 雨 鵜-鵞 窺 丐-丑 碓 嘖-嘘 唄 欝 蔚 姥-姦 厨-厩 浦 瓜 閏 噂 云-互 遉-運 雲 荏-荐 餌 営 嬰 彰-影 昞-映 曲-曵 氷-永 泳 洩-洫 瑙-瑜 盈 積-穐 頴 英 衛 詠 鋭 液 疫 益 駄-駆 悦-悧 越 閲 榎 厭-厮 内-円 園-圓 堯-報 奄 延-廸 漓-漕 炎 焔 煙 燔-燕 猾-猿 縁 艶-艸 薗 遠-遡 鉙-鉛 鴛 塩 於-施 汚 甥-甦 凸-出 奥 応-忞 抻-抽 旺-旻 権-樫 欧 王 翁 襖 鴪-鴬 鴎 黄 岡 沖 荻-荼 億 届-屋 憶 臆 桶-桷 牡-牢 俺 卷-卸 温 韲-音 匕-北 仭-仮 似-伽 侠-価 佳 功-加 嘉 夏-夐 嫁-嫂 害-家 寡-寢 科-秒 暇-暉 果-枝 架-枹 歌 河 火 珂 禍-福 箆-箇 花 苛-苜 荷 華-菲 菓 蝦 課 嘩 迥-迦 遍-遖 霞 蚊-蚌 峨-峪 牘-牙 町-甼 臥 芽 蛾 餒-餔 駕 今-介 会 解 回 塊-塋 壊 建-廼 快 悔 懐 梯-梱 海-浹 灯-灰 畉-畍 皆-皈 絵-絶 蟹 隍-随 貝-貞 凰-凱 劾 夕-外 咲-咳 慧-慨 榁-概 涯 碌-碎 街 鎧 骸 浬 馨 蛙 垢-垤 柾-柿 蛍-蛎 鈍-鈎 劃 嚆-嚇 吃-各 廓 拠-拡 撹 格-栽 核-根 殺-殼 獲 確 穫 覚 角 赫 較 郭 関-閥 隔-隕 靨-革 岳 楼-楾 顋-顏 掛 笠 橾-檀 梵-梶 鰌-鰍 潟 息-恰 括-拯 活 滑 葛 褐 轄-轆 鰹-鰻 叶-司 樸-樺 鞄-鞆 栩-栫 兜 蒲 鎌 噛 鴨 校-栢 萱 粤-粥 分-刈 苅 瓦-瓧 乾 侃 冠 寒-寔 刊-刋 勗-務 勦-勧 巻 喘-喚 堪 宋-宍 宗-宝 寛 患 慢-慣 憾 揚-換 敢-散 棹-棺 欽-款 歓-歔 汗 漢-漣 澗 潅 環 甘 監-盥 看-県 竿 管 簡 編-緩 缶 翰 肝 艦 莞-莠 覲-観 請-諍 閑-閔 院-陦 韓 餧-館 舖-舘 丸-丹 含-吮 巌-巍 玩 癌 眼 岨-岩 翫 贊-贋 雀-雁 顔-顕 顗-願 伀-企 器 培-基 奇-奉 嬉 岐-岑 帋-希 忌-忍 揮 机 旗 棄 機 帯-帰 毅-毆 気 汽-汾 畿 祇-祉 季-学 稀 紀 徼-徽 規 訖-記 赶-起 輛-輝 飢 騎-騏 鬻-鬼 亀 偽 儀-儂 妓 戮-戰 找-技 擬 犠 疑 羨-義 蟻 誼 菊 鞠 橘-橙 詰-詳 砥-砧 杵 卮-卵 脚-脛 虐 逅-逆 久 仆-仇 伍-休 吸-吹 宮 急-怫 救 朽 汲-汳 泡-泣 灸 球 究 窮-窰 笈 糾 給 日-早 牛 去 居-屆 拏-拔 挙 渟-渡 虚 許 距 漁-漂 禦-禧 魚 亨 享-亮 侚-供 僑 競 共 凵-凶 匠-匡 卿 叨-右 境 峠-峡 強-弸 彊 怯 恐 恨-恭 挟 橋 況 狂-狄 独-狭 胸 與-舊 蕎 郷 鏡 響 饗 驚-驛 仰 尭 暁 玉 桐-桔 粁-粃 僅 均 巽-巾 錥-錦 斤-斥 欣 緊-緋 芸-芹 菌 衽-衿 襞-襠 謹 近 吟-吠 銀 九-也 倶 叡-句 狗 玖 矩 若-苧 躯-躱 駈 兵-典 虞-號 喰 穹-空 遇 隅-隆 丱-串 櫚-櫛 屈 掘 窟 沒-沓 靴 轡-轤 窩-窪 熊 隈 栖-栗 繰 鍬 勲-勳 君 訒-訓 羣-群 郡-郢 卦 袈 祀-祁 係-俄 傾 刑 啓 圭 珪 型 彡-形 彿-待 恵 憩 掲 携 敬 普-晰 桀-桄 渓 畤-畧 糺-系 絋-経 繊-繋 茎 草-荊 計 詢-詣 警 軻-軾 頚 鶏 迎 鯨 戝-戟 撃 隗-隙 傑 欟-次 決 潔 穴 血 訣 月-有 件-价 倹 健 兼 剣-剥 喧-喬 圏 堅-堆 嫋-嫌 憲 懶-懸 拳 捲 牽-牾 犬 献-猯 研-砕 硯 絹 肩-肪 覊-見 軒 遣 鍵 険 騒-験 鹸-鹹 原-厠 厲-厳 幸-广 弥-弧 渙-減 溏-源 玄 現 終-絆 言 諺 陏-限 乍-乏 個 呻-命 囹-固 庫 戸 故 枯 湖 狐 糊 袴-袵 股-肢 胡 虍-虎 誇 跨 鈷 雄-雇 顧 鼓 呈-告 娯 徊-後 徠-御 悟-悠 梦-梨 檍-檎 碁 語 護 醐 鯉-鯊 佻-佼 侭-侯 候-倚 倖 効 厚 合-向 好 宏 工-巨 巷 広-庄 庚 庵-庸 弓-弘 恒 拗-拙 控-掬 攻 昂-昃 晁-晄 杭 梗 浩-浪 溜-溝 硫-硬 稻-穀 糞-糠 約-紆 紗-紜 絞 綫-網 耕 肯 腓-腕 膏 荒 行-衍 衡-衣 謙-講 負-貢 郊 酵 鉱 砿 陋-降 項-順 高-髙 鴻 剛 壕 拵-拷 濟-濡 豪-豬 轟 制-刻 国 酷-酸 鵠-鵡 黌-黒 獄-獅 漉 腰-腱 甑 忽 惚 骨 狛 辺-込 頁-頃 困 墾 婚 明-昏 昆-昇 痔-痕 紹-紺 艮-良 位-佑 唆-唇 嵯 差 査 沙-沛 瑳 砂 詐-詒 鎖-鎗 裟 度-座 挫 催-傭 册-再 塞 宰 才-扎 掟-掣 歳-歴 灼-災 釆-釉 祭 斎 紮-細 菜 載-輊 際-隝 坂 阪 堺 榊 肴 崎 埼 碕 鷸-鷺 咊-和 搾 昧-昨 柳-柵 窃-窄 策 錮-錯 桜-桝 鮭-鮮 笹 匙-匚 冉-冊 播-撮 擦-擧 未-朮 薨-薬 雑 皐 鯖 捌-捍 錆 鮪-鮫 皿 晒 万-下 傘-傚 参-參 山 惧-惨 撒-撓 桟 燥-燧 産 纂-纃 蚕 讃 賚-賜 餐 斫-断 暫 殉-残 使 嗣-嗤 囚-四 士-壬 始 姉 姿 子-孑 屍-屑 市-布 師 忖-忙 怛-思 指-按 支 斯-新 歡-此 死 氏 禽-私 糸 紫-紬 脂 至-致 視-覘 詞 詩 試 誌-認 諭-諮 資-賈 歯 侍 児 孔-存 寺 慇-慈 持-挂 滋-滌 璽 磁 示 耋-而 耳 自 蒔 辞-辟 汐 鹿 式-弑 識 竸-竺 軸 雪-雫 七 執 失-夲 嫉 客-宦 湾-満 漆 疼-疾 質 実 蓿-蔀 篠 偲 芝 屠-屡 蕈-蕋 縞-縟 写 捧-捩 赦-赧 斛-斜 煮 社 考-耆 謝 車-軍 遭-遯 蛆-蛇 邪 倞-借 杓 爵-父 錫-錬 寂-寇 弱 惹-惻 主-丼 取-受 手 朱 狩 珠 種 腫 趣 酒 首-香 儒 呪 対-寿 授-掉 需 周 就 川-州 修-俯 愀-愁 拾-拿 洲-洳 秋 繍 習 臭 舞-舟 蒐 衆 襲 讐 蹴 輯 週-進 酬 醜 什-仂 戌-戎 染-柔 渇-渋 獣 縦 釋-金 銃 叔 宿-寀 淑-淒 縮 粛 塾 熟 衒-術 迯-述 俉-俊 峺-峻 昤-春 瞬-瞭 舛-舜 駿 徨-循 業-楯 準 潤 盾 純-紕 巡 醇 処-凧 初 房-扁 暑 曙-曚 緑-緒 署 薮-薰 藷 諶-諸 助-劭 叙 女-奴 序 徐-従 恕 鋤 傷 償 哨-哩 唱 妾 娼 對-小 少 尚 床 掌 捶-捷 昌 晶 松-板 梢 樞-樟 樵-樶 涇-消 湘 焼 焦 症 省 硝 礁 祥 称 竟-竣 笑 粧-粨 肖 菖 蒋 衝-衞 裲-裵 訟 詔-評 象-豢 賞 醤 鉦-鉧 鍾 鐘-鐚 鞘 丞 乕-乙 城 場-堵 壌 嬢 擽-擾 杖 浄-浅 状 畳-畴 蒸-蒹 譯-譲 醸 嘱-嘲 埴 飼-飾 殕-殖 燬-燮 織-繖 聶-職 艱-色 触-觧 食 蝕 伸-伺 信 侵-侶 娟-娠 寝-察 心 慊-慎 振 晋 森-棯 榛-榜 深-淳 疸-疹 眞-眠 秦-秧 紲-紳 臣 芯 覩-親 診-証 躪-躬 辛-辜 霆-霈 人 刃-刄 塵 射-尋 甚 腎 訊 迄-迅 靭 笥-符 諏 須 酢-酣 垂 帥 水 炉-炊 睡 粋 翠-翡 衰 遁-遂 酔 錏-錐 錘-錚 髄 崇 嵩 数 趨 雛-雜 据 杉 椙-検 菅 頗-領 裼-裾 澄 摺 寸 且-丙 瀬 昭-是 凄-准 勢-勤 放-政 整-敵 晳-晴 棲 清 牲 甞-生 盛-盜 粽-精 聖 襾-西 誠-誡 誓 醒 靑-青 静 稍-税 隻-隼 席 惜 戚-戛 析 石 籌-籍 總-績 赤 跡 蹟-蹠 碩-碪 接 摂 設 節-篁 説-読 舌-舎 蝉 仔-仙 千 占 封-専 尖 戦 撰 栓 栴 泉-泊 洗 潛-潜 煎 煽 旋-旌 穿 箭 線 薦 賍-賎 践 遵-選 銭 銑 閂-閃 削-前 喃-善 漸 然 全-兮 禄-禅 膳 糎 噌 塑-塒 曷-最 楙-楚 狙 疎-疏 礎 祕-祗 租 粗-粘 素-索 蘆-蘇 訳-訴 阻 鼠-鼡 僧 副-創 又-収 倉 壮-売 奎-契 層-履 匝 惣 捜 掃 掻 操-擎 巣 槊-槎 槽 予-二 痩 相 窒-窓 総 継-綜 聡-聢 荘 葫-葯 蒻-蒼 裁-装 走-赱 退-送 霜 像 増 憎 臓 蔵 贇-贈 逝-連 側-偶 則 捉 渫-港 足 俗-俘 属 賊 族 卑-協 袖-袗 揃-揄 孫 損 遜 天-央 汯-汰 唾 堕 惰-惴 打 柀-柁 舵-船 騨 体 耐 岱 怠-怡 泯-泱 滝-滞 胎 腿-膀 苑-苔 袋 貶-貸 逮 隊-隋 鯛 代-以 大 第 醍 瀦-瀨 啄-商 宅 托 択 没-沢 濮-濯 琢 鐸 諾 茸-茹 蛸-蛹 但-佇 奧-奪 脱 竪-竫 辿 棚 谷 狷-狹 鱆-鱈 樽 誰 南-単 嘆 坤-坦 歎 淡 湛-湜 短-矯 端-竰 箪 綺-綻 耽 胆 蛋 誕 鍛-鍜 団 壇 弾 男-甸 談 知 地 弛 恢-恥 智 置 蜘 遅 馳-馴 築 蓄 秩 茴-茶 嫡 着 中 仲 忠 昻-昼 柱 注 虫 衷 鋲-鋳 駐-駒 樗 猩-猫 著 貧-貰 喉-喋 寵-寶 帖 帳 庁 弴-張 彩-彭 徳-徴 懲 挑 暢 朝-期 牒 眺 聲-聴 脹 腸-腺 蝶 誾-調 超 跳 長 鳥 勅 捗 直 沈 珍-珎 貿-賄 陲-陳 津 墜 追 鎚 痛 這-通 栁-栄 掴-掵 槻 佃 漫-漬 柘 蔦 綴-綵 鍔 椿 潭-潰 坩-坪 壷 嬬 爪 釣-釧 鶴 停 剃-剄 堤 帝 庭 弟 悉-悍 抵 挺 描-提 碆-碇 程 締-緡 艇 訂-訃 諦-諧 蹄 逓-逗 邸 鄭 鼎 泥 摘 滴 皂-的 笛 遧-適 鏐-鏑 溺 哲 徹 撤-撥 轌-轎 迭 鉄-鉅 填 展 底-店 纎-纐 甜 費-貽 転-軣 顛 伜-伝 殿-毀 澱 甯-申 電 元-兎 塗-塚 妬 斗 杜 菟-菠 賭 都 鍍 砺 土 怒 們-倒 党 凋-凍 刀 唏-唐 塔 套-奘 宕 峵-島 嶋-嶌 悼-悽 搬-搭 梼 盖-盗 淘-淙 湮-湯 涛-涜 燈-燉 当 痘-痙 祷 筈-等 答 糖 到 蕨-蕫 藤-藥 討 謄 豆 踏-踐 逃 頬-頭 騰 闘 働 動 堂 憧 撝-撞 洞-洟 瞳 童-竧 胴 萃-萄 銅 匿-十 特 督 橡-橢 突 椴 鳶 苫 酉-酎 瀝-瀟 噸 屮-屯 情-惇 敦 沌-沍 豚 頏-頓 呑 曇 那 凩-凪 薙 謎 灘 捺-捻 鍋 縄-縅 當-畸 楠-楢 軟 離-難 汜-池 勾-匂 賑 肉 虹 廾-廿 乳 兤-入 妁-妄 韭-韮 任-仼 妊 禰 祢 葱 熱 干-并 念 撚 燃 乂-乃 之 埜 嚢 激-濃 納 胼-能 脳 膽-臀 蚣-蚤 己-巵 抉-把 覆-覈 杷 洽-派 琲-琶 破 婆 罵 馬-馮 俳 招-拝 排 敕-教 杯-杳 盂-盃 牋-牌 背 肺 輩-輪 倍 媒 梅 楳-極 煤-照 狼-狽 賠 陪 蝿 秣-秤 矧 萩-萪 伯-估 博 拌-拍 柎-柑 発-百 箔-箕 粕 薄 迩-迫 曜-曝 漠 爆 縛 莪-莫 駁 麥-麦 函-凾 箱 硲 箸 櫨 肋-肌 畑 畠 鉢 溌 醗 髪-髫 罰 抛-抜 筏-筒 鳩 噺 蛤 伴 判-別 卅-半 叛 帆 斐-斑 氾-求 汎 牆-版 犯 班-珮 畔 繁 舩-般 藩-藪 範 煩 挽-挿 畩-畫 磐-磑 蕃 蛬-蛯 匪 否 庇 彼 扇-扉 批 披-抬 毒-比 泌 疱-疳 皮 碑 秘 肥 被 誹 避-還 非 飛-飜 樊-樌 簷-簸 徭-微 枇 毘 眇-眉 美 鼻 柊 稗-稚 疉-疋 彦-彧 膜-膝 肘 弼 必 畢 筅-筆 逼 桧 姪-姫 媚-媛 紐 謫-謬 俵-俶 標 瓢-瓣 票 表 豸-豺 病 苗 錨 蒜 鰭-鰰 斌 浜 瀕 賓 頻-頽 不-与 婦 富 冨-冬 府 怕-怖 扶 敷-數 斧 浮-浯 腐-腑 膚 芙 譚-譜 賦 赳-赴 阜 附 撫 武 葡-董 部 楓-楕 風 葹-葺 幃-幅 複 淵 払 沸-沿 仍-仏 物 鮑-鮓 吻-吾 噴 墲-墳 憤 扮 焙-焚 奮 粉 雰 文-斉 聞-聟 併-佶 塀-塁 幡-幤 柄 並 蔽 閉-開 米 僻 壁 癖 碧 瞥 蔑 偏-偐 変-夋 篆-篇 返 便 勉 娩 弁 鞭 保 鋩-鋪 圃-圄 捕 歩-歪 甫-甬 補-裝 穂-穃 勝-勠 墓 慕 暮 母-毎 簽-籀 菩 俸 呆 峯-峰 崩 抱 方 朋 法 烹 砲 縫 胝-胞 芳 萋-萎 蓬 蜂-蜃 褒-褓 訪 豊 邦 鋒-鋓 鳳-鳴 鵫-鵬 傍 剖 坊 妨 帽 暴 望 棒 膨-膩 貌-貎 鉾 防 僕-僖 卜 墨 撲 朴 牧 睥-睦 穆 勃 殆 堀 幌 奓-奕 翻-翼 几-凡 盆 摩 磧-磨 魔 麸-麼 埋 妹-妻 枚 様-槙 幔-幕 枕 鱒 俣-俥 抹 沫 繭 麾-麿 味 魁-魅 岫-岬 蜜 湊 蓐-蓑 稔 脅-脊 妙 粍 民 夢 無 牟 矚-矜 霧 椋-椏 婿 娘 冤-冦 盞-盟 銘 牝 滄-滅 棈-棋 緬 摸 茁-茆 孟 毛 猛-猝 盲 耗-耙 蒙 儲 默-黙 目 餅 尤 戻 籾 問 悲-悶 紊-紋 門 夘-夜 爺-牀 耶 矢-矣 厄 役 躍 靕-靖 鑑-鑓 愈-愉 癒 輸-輹 售-唯 優 勇 憂 揖 柚 湧 涌 猶-猷 祐 裔-裕 誘 邑 郵 融 余-佞 誉 輾-輿 妖 宸-容 揺 擁-擂 楊 洋-洌 溶-溷 熔-熕 用 羊 耀-老 葈-葉 蓉-蓋 要 謠-謡 遥 陽 餉-養 慾 抑-折 欲 沁-沃 浴 翌 淀 螺-螻 裸-裹 杞-杦 莱 零-雷 洛 萼-落 酩-酪 乱 嵐 欄-欅 濫-濬 藍 蘭 覦-覧 利-刪 琅-琇 璃 痢-痣 裏 裡 陵-陸 率 竊-立 葎 劇-劉 流 琉 留-畝 粒 竜-竝 龍 慮-慱 虜 亅-了 僚 両 寮 料 梁 涼 猟 療 稜 糧 諒 遼-遽 力-劜 厘 林 淋-淌 燐 臧-臨 隣 鱗 麟 瑞-瑠 涙 類 伶 侊-例 励 玲-玳 礼 鈴 隶-隹 霊 麗 暦 列 劣 烈 廈-廊 恊-恋 憐-憑 煉 練 聯-聰 蓮 呂 魯 櫓 路 露-霳 労-劵 婀-婁 弃-弄 朔-朗 榔-榕 漏 篭 聽-聿 蝋-蝌 郎 麑-麓 録 論 惑 枠-枢 鷲 亘-亙 鰐 詫-詮 藁 椀-椁 碗 弉-弍 个 丶 丿 亂 舒 于 亞-亢 亰 亳 亶 仄 何-佗 侈 侏 侘 佩 佯-佰 侑-侒 來 侖 儘 俔 俟 俍-俎 俚-俛 俐-俑 倨-倭 倔 倅-倆 倡-倦 俾-俿 偂-偃 偆-偉 會 偕-偖 做 偬 偸 傀 傅 傲-債 僉-僊 僂 僞 僥 僭-僮 僣 價 僴-僵 儉 儔-儖 儚 儡 儷 儺-儼 儿-允 兒 兔 兢 冀 冂 囗-囘 冏-冓 冕-冗 冢 冰-冷 冽-冾 凉 凛-凝 虔-處 凬-凭 刔-刕 刎 刧 刮 刳 剏 剞 剔 剩-剪 剿 剽 劍 劔 劑-劒 辧-辨 劼 勀-勁 勍 飭-飯 勵 勸-勺 包-匈 匍 匏-匐 匣-匤 匯 匱 匳 卍 凖 卞 卩 卻 厂 厖 厥-厦 厰 厶 雙 叟 叺 吁 呀 吶 吩 吝 呎 咎-咐 呟 呰-呱 呵-呷 咒 咀 咄 咆 哇-哉 咢 咸 咤-咥 咫-咬 哄 咨-咩 哘 哥-哦 唔 哽 哭-哮 哺 唸-唹 啀 啣 啌 啜-啝 啖-啗 唳 喀 咯 喜-喟 啻-啼 啾 單 喆-喇 嗚 嗄-嗅 嗟 嗜 嗔 嘔 嗷 嗽-嗾 嘛 嗹 噎 噐 營-燠 嘴 嘶 嘸 噪-噬 噤 嘯 嚀 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囀-囃 嚼 囈 囎 囑 囓 囮 囿-圀 圈-圉 國 圍 團 圖 嗇 圜 圷-圸 坎-坑 圻 址 埀 垈-垉 坡 坿 垓 垠 垳 垪 垰 埃 埒-埔 堊-堋 埖 埣 堙 堝 塲 堡 塢 塰 堽 塹 墅 墸-墻 增-墟 墫 壞-壟 墮 壅 壓 壑 壗-壙 壤-壥 壜 壹-壽 夂 夥 夾 竑-竓 奚-奛 奢-奣 奠 奬 奸 妝 侫 妣-妥 妲 姆 姨 姜 妍 姙-姚 娥 娑 娜 娉 娚 婬 婉 娵-娶 婢 婪 媼-媾 嫣 嫖-嫗 嫦 嫩 嫺-嫻 嬋-嬌 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 孃 孅 孀 孚-孝 孩 孰-孱 孳 孵 學 孺 宀 它 寉 寐 寤-審 寫-寬 寰 寳 尓 尠 尢 尨 尸-屁 屓 屬 乢 屶 屹 岌 岔 妛 岺-岼 岶-岸 峅 岾 峇 峙 峽 峭 崋 嵜 崟 崔-崛 崑 崢 嵋-嵌 嵒-嵓 嵎 嵬-嵭 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂 嶢 嶝 嶬 嶮 嶼-嶽 嶐 嶷-嶺 巉 巒-巓 巖 巛 巫 帙-帛 帑 帶-常 幀 幎 幗 幟 幇 庠 廁-廃 廏-廐 廖 廟-廣 廝 廚-廛 廨-廩 廬 廰-廱 廳-廴 彜-彝 弩 弭 彁 彈 彌 彎 弯 彑 彖-彗 彙 彳 彷 徇-很 從 得-徙 忻 忤 忸 忰-忱 忿 恟-恠 怙 怎-怐 怱 怺 恙-恚 恷 恆 恍 恁-恃 悁 悃-悅 悚-悛 悖-悗 悒 惞-惡 悸 惓 惘 愕 愆 惶-惷 愃 感-愡 愍-意 愧-愨 愼-愿 愬 愴 慂 慄 慳-慷 慘-慚 慫 慥 慟 慝 慓 憘-憚 憖 憇 憫-憬 憔 憊 憮 懆-懍 懃 憺 罷-罹 懦 懣 懺 懴 懼-戀 戈-戊 成-戔 戡 截 戲-戴 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂-抄 擔 担-拊 拂 挌 拱 捏-捐 搜 掖 掎-掏 掀 捫 掾 揩 揀 揆 揣 揉 插 援-揶 搖-搗 搴 搆 搓 搦 搶 攜-攝 搨 搏 摧 摯 摶 摎 撕 撩 撈 撻-撼 據 擒 擅 擇 擘 擱-擲 擠-擣 擯 攪-攬 擶 擴 擺 攀 攘 攅 攣-攤 攴-改 效 敍-敏 敝-敞 敲 斂-斃 變 斟 斷 旃-旆 旁 旒 旛 旙 无-既 旱 昉-昊 昴-昶 昜 晏 晉 晝-晟 晤-晩 晢 暃-暄 暎 暝 曁 暸-暹 曉 暾-暿 暼 曄 曖 曠 昿 曦 曩 曰 服-朏 朦-木 霸-霹 朿 杁 朶-朸 杆 杙 枉 枩 杼 杪 枋-枌 枦 枅 柮-柯 枳-枴 柬 柩 柤 柝-柞 柢 柆 柧 檜 栞 框 桍-桎 栲 梳 桙 档 桾-桿 梟-梠 梏 梭 條 梛 梃 檮 梹-梺 桴 梍 椈 棗-棘 椡-椣 椥-椦 棟-棡 棍 棔-棕 棧 椶 椒 棣 椨 椪 棆 楷-楹 楪-楫 椹 椽 椰 楜-楞 榱-榲 榮 槐 榾-榿 槁 槓 槝-槞 榻 槃 榧 樮 榑 榠 榴 槧-槨 樂 樛 槿 權 槹 槲 樅 槭 槫 樒-樔 模-樣 橄 橲-橳 橸 橆-橈 橦 檐 檠 檄 檢-檣 檗 蘖-蘗 檻 櫁-櫃 檸 檳 檬 櫞-櫟 櫑 檪 櫪 櫺-櫻 欒 欖 鬱-鬲 欷-欺 歇 歃 歉 歐 歙 歛 歟 歸-歹 歿-殀 殃-殄 殍 殘 殞 殤 殪-殫 殯 殱-段 殷 毋 毟 毫-毬 毳 毯 氈 氓-气 氛 氣-氤 汕 汢 汪 汨 沐 泄-泅 泓 泗 泝 沮 沱 泙-泛 泪 洵-洶 洸 洙 洒 浣-浤 涓 浙-浚 涎 涕-涖 濤 涅 混-淼 渕 涵 淅-淇 淦 涸 淞 淨 淤 淕 淮 湲 湟 渾 渣-渧 湫 湶 湍-湎 湃 滾-滿 渝 游-渺 溂 溪 溘 滉 滓-滕 溽 溯 溲 溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滷-滸 漾-漿 滲 漱-漲 滯 澆 潺 潸 澀-澂 濳 潼 潘 澎 澑 潦 澳 澣-澤 澡 澹 濆 澪 濔-濕 濘 濱 濛 瀉 瀋 濺 瀑 瀁 瀏 濾 瀚-瀛 潴 瀘 瀰 瀾 瀲 灑 灣 炙 炒 炫-炯 烱 炳 烟 烋 烝 烙 焉 烽 焜 煕-煖 熈 煢 煌 煬 熏 燻-燼 熄 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燎 燵 燹 燾-燿 爍 爐 爛 爨 爬-爭 爰 爲 牴 犀-犂 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犱-犲 狆 狎 狒 狠-狢 倏 猖-猗 猊 猴 猤-猥 獎-獏 獗 獪 獨 獰 獷-獸 獵 獺-獻 珈-珊 玻 珀 珥 珞 璢 瑯-瑰 琥-琦 珸 琺 瑕 琿 瑁 瑩-瑪 瑢-瑤 瑶 瑾 璋 璞-璟 璧 瓊 瓏 瓔 珱 瓠 瓩 瓮 瓰-瓲 瓶-瓸 甃-甅 甌-甎 甕 甓 畄 畆 畭 疆-疇 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂-痃 疵 痍 痊 痒 痞 痾-痿 痼 瘁 痰 痺 痲-痴 瘋 瘍 瘉 瘟-瘢 瘧 瘤 瘴 瘰 瘻 癆-癈 癜 癘 癡-癢 癧-癪 癬 癰 癲 癶 癸 皀 皋 皎 皖 皓 皰 皴 皷-皺 盍 盒 盡 盧 盪 蘯-蘰 盻 眄 眩 眤-眦 眛 眷-眸 睆-睇 睚-睛 睨 睫 睾-睿 睹 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 瞹 瞿 瞻-瞽 矇 矍 矗 矼 砌 砒 礦 砠-砡 硅 硴 硼 碚 碣 碵 碯 磅-磆 磊-磋 磔 碾 碼 磬 磚 磽 磴 礇 礑-礒 礙 礪-礬 祝-祠 祚 祓 祺 祿-禁 禊 禝 齊-齋 禪 禮 禳 禹-禺 秉 秕 秬 秡 稈 稟-稠 稷 穗 穉 穡-穣 穩 龜-龝 穰 穽 窈 窕-窘 竇-竈 窶 竃-竅 窿 竍 竏 竕 站-竚 竭 笂 笏 笊-笋 笆 笳 笘-笙 笞 笵-笶 笨 筺 笄 筋-筍 筴-筵 筥 筧 筰-筱 筬 筮 箜-箟 箍 算-箚 箋 箒 箏 筝 篋-篌 篏 箴 篝 篩 簑-簔 篤-篦 籟-籠 簀 簇 篳 篶-篷 簗 簍 簣 簧 簪-簫 簟 籃 籔 籏-籐 籘 籤-籥 籖 籬 籵 粐 粭-粮 粡-粢 粫 粱-粳 粹 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 糯 糲 糴 糶 紂 紿 紵 統-絳 絖 絎-結 絨 絮 經 綉 絛-絜 綏 絽 綢-綣 緇 緜-緞 綷-綸 綟-綠 緘 緤 緻 緲 縉-縋 縡-縣 縒 縱-縲 繆 繦-繧 縵 縹-縻 繃 縷 繝-繞 繙-繚 繹 繩-繪 繻-繽 緕-緖 辭-農 繿 纈-纊 續 纒-纔 纖 纛-纜 缸 缺 罅 罌-罎 罐-网 罔-罕 罘 罟-罠 罧-罫 羂-羃 羅-羈 羌 羔 羝-羞 羚 羮-羯 羲 羸-羹 羶 翅-翆 翊 翔-翕 翦 翩 翳 翹 耒 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 聚 聨 聹 肄-肇 肚-肛 肓 肬-肭 胙-胛 胖 胯 胱 脩 脣 脯 腋 腆 脾 腮 腥-腦 腴 膂-膃 膈 膊 膠 膕 膣-膤 腟 膓 膰 膵 膸 臂 膺 臈-臉 臍 臑 臘-臚 臟-臠 臺-臼 臾 舁-舂 舅 舐 舳 艀 艘-艚 艝 艟 艤 艢 艨 艪-艫 舮 艾 芍 芒 芫-芭 芟 芻 苡 苣 苞-苟 苳-苴 苹-苻 莓 茉 苙 茖-茘 茱-茲 荀 荅 茯 茫 莅 莚 莢 莖 茣 莎 莇 莉-莊 莵 荳 荵 莨 菴 萓 菫 菎 菽 菘 菁 菶-菷 萇 萢 萠 莽 萸 蔆 菻 蕗-蕚 蒄 葷 蒭 蒂 葩 葆 萬 萵 蒿 蒟 蓙-蓚 蓍 蓁 蓆 蓖 蒡 蔡 蓴 蔗-蔘 蔟 蔓-蔕 蓼 蕀-蕁 蕣 蘂 蕕 薀 薤 薇-薈 薐-薑 薊 蕭 薔 薛-薜 蕷 蕾 藉 薹-薺 藏-藐 藕 藜-藝 藹-藻 蘊-蘋 蘓 藾 蘢 蘚 蘿 虧 虱 蚓 蚩-蚫 蚶 蚯-蚰 蛄 蛉 蠡-蠣 蛔 蛞-蛟 蛩 蛛 蜑-蜒 蜆 蜈-蜊 蜀 蛻 蜍 蜴 蜿 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝟-蝠 蝸 蝎 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙 蝓 蝣 蝪 蠅 螢 螟 螂 螯 蟋 螽 蟀 蟐 雕-雖 螫 蟄 螳 蟆-蟇 蟯 蟲 蟠 蠍-蠏 蟾 蟶-蟷 蟒 蠑 蠕-蠖 蠱 蠶 蠹 蠧 蠻 衄 衂 衙 衫 袁-袂 袞 衵 衲 袒 袮 袙 袢 袍 袤 袰-袱 袿 裘-裙 褂 裨 褄 褌 褊 襃-襄 褜-褞 褥 褪-褫 襁 褻 褶 褸 襌-襍 襦 襤 襭 襪 襯 襴 襷 覃 覓 覡 覬 覯 覺 覽 覿-觀 觚 觜-觝 觴 觸 訐 訌 訛 訝 訥 訶-訷 詁 詛 詆 詈 詼 誄-誅 誂 誣-誨 誑 誚 諄 諂 諚-諜 諫 諳 諤 諱 謔 諞-諢 謌 謇 謖-謗 謐 謳 鞫 謦 謾 謨 譁 譌 譎-譏 證 譖 譫-譬 譟 譴 譽 譿-讀 讌 讎 讒-讓 讖 讙-讚 谺 豁 谿 豈 豌 豎 豐 豕 貂 貉-貊 貅 貔 豼 貘 貲-貴 賢-賤 賺-賽 贄-贅 贏-贐 贍 齎-齏 贒-贔 贖 赭 趁 趙 跂 趾 趺 跏 跚-跛 跖 跋-跌 跪-跫 跟 跣 跼 踈-踊 跿 踝-踟 蹂 踴-踵 踰 蹇-蹊 蹌 蹐 蹙 蹣-蹤 踪 蹕 蹶 蹲 蹼 躁 躇 躄-躅 躊-躋 躓-躔 躑 躙 躡 軅-軆 躾 軈 軛 軫 輅 輒-輕 輙 輟 輌 輦 輳 輻 轂 轉 轗 轜 辣 辷 迚 迢 邇 迴 迷-迺 逍-逑 逋 逧 逵-逶 逾 遘-遙 遞 隧-隨 遲 邉-邊 邏 邨 邯 邱 邵 郤 郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酖 酘 酥 酲-酳 醋 醉 醂 醢 醪-醫 醯 醴-醵 醺 釀-釁 釖-釘 釚-釟 釡 釼 釵-釶 鈞 釿 鈔-鈕 鈬 鈐-鈑 鉞 鉗 鉈-鉉 鉤 銕-銖 鈿-鉀 鉋 鉐-鉑 銚-銜 銓 鋏-鋐 銹 銷 鋸-鋼 鍄 錠-錣 錺-錻 錵 鍠 鍼 鍮 鍖-鍗 鎰 鎬-鎮 鎔 鎹 鏖-鏘 鏨 鏤-鏥 鏃 鏝-鏞 鏈 鐓-鐔 鐃 鐇 鐐 鐵-鐶 鐫 鐡 鐺 鑁 鑄-鑅 鑚-鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 鑷 鑼-鑿 钁 閇 閖 閘-閙 閠 閧-閨 閭 閻-閼 閹 閾 闊 濵-濶 闃 闌-闍 闔-闖 關 闡-闢 闥 阡 阨 阮-阯 陂 陛-陟 陬 險 隯-隲 隴 雋-雎 雉 霍-霏 雹 霄 霓 霑 霖 霙 霤 霪 霰 霽-霾 靆 靈-靉 靂-靄 靜 靠-面 靤 靦 勒 靫 靱 靹-靺 靼 鞁 鞋 鞏-鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳-鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韵-韶 頌 頷-頸 頤 頡 顆 顫 顯-顱 顳-顴 颪 颯 颱 颶 飃-飄 飆 飩 飫 餃 餘 餠-餡 餝-餞 餤 餬 餮 餽-餾 饂 饉 饅 饐-饒 饋-饌 饕 馥 馼 駟 駛 駝 駘 駭-駮 駱-駲 駻 駸 騁 騅 駢 騙 騫 騷 驅 驂-驃 驀 騾 驕 驍-驎 驗 驟 驢 驤-驥 驩-驫 骭 骰 骼 髀 髏 髑 髓-體 髞-髟 髢-髣 髦 髭-髯 髴 髱 髷 髻 鬆 鬘 鬚 鬟 鬢-鬣 鬥 鬧-鬪 鬮-鬯 魍-魏 魑 魘 魴-魵 鮃 鮖-鮗 鮟-鮠 鮨 鮴 鯀 鮹 鯆 鯏 鯑-鯒 鯡-鯤 鯔 鯰-鯲 鰒-鰕 鰈-鰊 鰆 鰄 鰛 鰤-鰥 鰡 鰲 鰾 鱚 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳫-鳬 鳰 鴆-鴉 鴃 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒 鵁 鴾-鴿 鵆 鵈 鵤 鵐-鵑 鵙 鵲 鶉 鶇 鶫 鵯-鵰 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鷁-鷂 鶺-鶻 鶸 鷆 鷏 鷙 鷓 鷦 鷭 鷯 鷽 鸙-鸛 鸞 鹵 鹽 麁 麈 麋-麌 麕 麝 麩-麪 麭 黔 黛-點 黠 黥 黨 黯 黴 黶-黷 黹 黻-黽 鼇-鼈 鼕 鼬 鼾 齒 齔 齟-齣 齦-齧 齬 齪 齶-齷 齲 龕 龠 槇 熙 鍈 銈 蓜 昱 彅 丨 仡 伃 侔 偀 偰 傔 僘 冝 劦 勛 厓 叝 﨎-鶴 咜 哿 坙 垬 埆-埈 奝 寘 尞 岦 崧 嵂 巐 弡 德 恝 惕 愑 愷 愰 抦 摠 昀 晗 晙 暠 暲 朗 枻 棏 楨 榘 槢 樰 橫 櫢 櫤 毖 沆 洄 涬 淏 渼 溿 澈 澵 瀅 瀇 炅 焏 焄 煜 煆-煇 燁 犾 玽 珖 珣 珒 珵 琩-琪 琮 璉 甁 皙-皜 皞 皦 劯 硎 硤 硺 礰 禔 禛 絈 繒 罇 羡 荢 荿 菇 蒴 蕓 蠇 詹 譓 賰 賴 軏 郞 鄕 鄧 釭-釮 鈆 鈊 鈹-鈺 鈼 鉎 銧 鉷-鉸 鋧 鋗 鋙 鋕 鋠 錝-錞 鋿 錂 鍰 鎤 鏆 鏸 鐱 鑈 隆 霻 靍 靏 顥 馞 髜 魲 鮱 鮻 鰀 ⅰ-ⅹ -"); 118 // cp936 119 create_codepage (18, "-  -〃 · ˉ-ˋ ˇ §-¨ –-‖ ‥-… ‘-’ “-” 々-〗 °-± × ÷ ∴-∷ ∑ ∏ ∧-∫ ∈ √ ⊥ ∥ ⌒ ⊙ ∮ ≠-≡ ≌ ≈ ∽ ∝-∠ ≮-≯ ≤-≧ ♂ ♀ ′-″ ℃ ¤ ‰ № ★-☆ ○ ◎-● ◆-◇ ■-□ ▲-△ ※ ←-↓ ⅰ-ⅹ ⑴-⒛ ①-⑩ ㈠-㈩ Ⅰ-Ⅻ !-~ ¢-¥ ぁ-ん ァ-ヶ Α-Ρ Σ-Ω α-ρ σ-ω ︰-︱ ︳-﹄ А-я Ё ё ˙ ‵ ℅ ℉ ↖-↙ ∕ ∣ ≒ ⊿ ═-╳ ▁-▏ ▓-▕ ▼-▽ ◢-◥ ☉ ⊕ 〝-〞 ā à-á ǎ ē è-ê ě ī ì-í ǐ ō ò-ó ǒ ū ù-ú ǔ ǖ ǘ ǚ ǜ ü ɑ ń ň ɡ ㄅ-ㄩ 〡-〩 ㊣ ㎎-㎏ ㎜-㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑-㏒ ㏕ ℡ ㈱ ‐ ー-ヾ ゛-ゞ ﹉-﹒ ﹔-﹗ ﹙-﹦ ﹨-﹫ ─-╋ 一-龥 郎 凉 秊 裏 隣 兀-﨏 﨑 﨓-﨔 礼 﨟-﨡 﨣-﨤 﨧-﨩"); 120 // cp949 121 create_codepage (19, "-  -〃 ‥-… §-¨ ­-® ― ∥ ∼-∽ ‘-’ “-” 〓-〕 〈-】 ×-Ø ÷-ø ≠-≡ ≤-≥ ∝-∞ ∴-∵ ′-″ ℃ Å ¢- ̄ ¥-₩ ♂ ♀ ∠ ⊥ ⌒ ∂-∃ ∇-∈ ≒ ※ ★-☆ ○ ◎-◑ ◆-◈ ■-□ ▲-△ ▼-▽ ≪-≫ √ ∋ ⊆-⊇ ⊂-⊃ ∧-∬ ⇒ ⇔ ∀ °-´ ˇ ˝ ˘-˛ ¡ ː ∮ ∑ ∏ ¤ ℉ ‰ ◀-◁ ▶-▷ ♣-♥ ♠-♡ ♧-♪ ⊙ ▒ ▣-▩ ☎-☏ ☜ ☞ †-‡ ←-↙ ♬-♭ ㉿ № ℡-™ ㏘ € !-~ ㄱ-ㆎ ⅰ-ⅹ Ⅰ-Ⅹ Α-Ρ Σ-Ω α-ρ σ-ω ─-┃ ┌-╋ ℓ ㏏-㏐ ㎀-㎄ Ω ㏖ ㎈-㏊ ㏛-㏝ ㏓ Æ Ð ª Ħ-ħ ı-ij Ŀ-ł Œ-œ ¶-º Þ-ß Ŧ-ŧ ʼn-ŋ ㉠-㉻ ⓐ-ⓩ ①-⑮ ¼-¿ ⅓-⅔ ⅛-⅞ æ đ ð ĸ þ ㈀-㈜ ⒜-⒵ ⑴-⒂ ⁴ ⁿ ₁-₄ ぁ-ん ァ-ヶ А-я Ё ё 가-힣 似-伽 佳 假-偉 價 功-加 呵 哥 嘉 嫁-嫂 害-家 暇-暉 架-枸 柯-柱 歌 珂 痂 稻-稽 苛 街 袈 訶 資-賈 跏 軻 迦 駕 却-卵 吃-各 恨-恪 慢-慤 殼 珏 脚-脛 覺 角 侃-侄 刊 墾 奸 姦 揀 杆 柬 桿 澗 癎 看 磵 稈 竿 簡 肝 艮-良 艱-色 諪-諫 乫 喜-喝 渴 碣 竭 葛 褐 蝎 鞨 勘-務 坍-坎 堪 嵋-嵌 感 憾 戡 敢-散 橄 渙-減 甘 監-盤 瞰 紹-紺 鑑-鑒 龕 匣 岫-岬 田-申 胚-胛 鈿-鉀 閘 剛 姜-姝 岡 崖-崗 庵-庸 强 彊 慶-慷 畺 疆-疇 統-絳 綱-網 羌 腔-腕 舡 薑 襁 鋼 鱇 今-介 件-价 個 凰-凱 塏 愷 愾-愿 慧-慨 槪 漑 疥 皆-皇 盖 箇 芥-芦 蓋 豈-廓 鎧 開 喀 客-宦 坐-坑 羸-羹 醴-醵 去 居-屆 据 據 渟-渡 炫-炭 距 踞 遼-遽 鉅 鋸 乾 健 巽-巾 建-廻 愆 楗 腰-腱 虔-處 蹇-蹊 鍵 騫 九-也 傑 杯-東 儉 劍 劑-劒 檢-檣 瞻-瞼 黔 助-劫 怯 迲 憩 揭-揮 擊 格-栽 檄 膈 覡 隔-隕 堅-堆 牽 犬 甄 絹 繭 肩-肪 見 譴 遣 鵑 抉-把 決 潔 結 缺 訣 兼 慊-慌 箝 謙-講 鉗 鎌 俓-俔 倞-借 傾 儆 勁 勍 卿 坰 境 庚 徐-徒 憫-憬 操-擎 敬-敭 普-景 暻 梗 炅 烱 璞-璟 璥 瓊 痘-痙 硫-硬 磬 竟-章 競 經 耕 耿 莖 警 途-逕 鏡 頸-頹 驚-驛 鯨 啓 堺 季-孤 悸 桀-桃 梯-梱 棧-棨 溪-溫 界 癸 磎 系 繼 計 誠-誡 谿 隍-階 鷄 告 呱 囹-固 姐-姑 庫 拷 收-改 故 敲 暠 枯-枰 槁 痼 皐 睾-睿 稿-穀 羔 考 股-肢 膏 若-苧 苽-苾 華-菲 藁 蠱 袴 辛-辜 錮-錯 顧 高 鼓 哭-哮 斛-斜 曲-更 梏 谷 鵠-鵡 困 坤 崑 昆-昇 棍 滾-滿 琨 袞 鯤 汨 骨 供 共 孔-孕 工-巨 恐 恬-恭 拱 攻 珙 穹-空 蚣-蚤 鞏 串 寡-寢 戇-戈 果-枝 瓜 科-秒 菓 誇 課 跨 遍-過 鍊-鍋 顆 廓 槨 藿 郭 冠 寫-寬 棹-棺 欽-款 灌 琮-琰 瓘 管 罐 菅 觀 關 館 刮 恝 退-逃 侊-例 匠-匡 壘-壙 廢-廣 曠 洸-洹 炘-炚 狂 珖 筏-筒 胱 鑛 卦 掛 罪-罫 乖 傀 塊-塋 壞-壟 怪 愧 拏-拐 槐 宏 肱-育 轟 僑 咫-咬 喩-喬 嬋-嬌 嶠 敍-敏 校-栢 橋 狡 皎 絞 翹 膠 蕎 蛟 較 轍-轎 郊 餃 驕 鮫 丘-丙 久 仇 俱 兵-典 勾-勿 匿-十 咎 嘔 坵 垢-垣 嶇 廐 懼 拖-拙 救 柩 歐 毅-毆 毫-毬 溜-溝 灸 狗 球 瞿 矩 究 絿 耉 舅 舊 苞-苟 衡-衣 謳 賻-賽 軀 透-逑 邯-邱 鉤-鉦 銶-銷 駐-駒 驅 鳩 鷗 龜 國 尾-局 菉-菊 鞠 鞫 麴-麵 君 窘 群 裙 車-軍 郡 堀 屈 掘 窟 宮 窮-窯 芍-芎 倦-倨 制-刻 勸 卷 圈 拳 捲 權 眷-眸 厥-厦 獗 蹶 闔-闖 机 櫂-櫃 潰 詭-詮 晶-晸 歷-歸 貳-貴 鬼 叩-叭 圭 奎-契 揆 槻 珩-珪 硅 窺 竄-竅 糾 葵 規 赳-赴 逵 閨 勺-勻 均 畇 筠 菌 鈞 橘-橙 削-前 戟 棗-棘 極 隘-隙 僅 劣-劤 懃 斤-斥 核-根 槿 瑾 芷-芹 菫 覲 謹 近 饉 妖-妗 擒 檍-檎 琳-琶 禁 芩 衾-衿 襟 錦 伉-伋 急 扱 汲 紗-紛 給 亘 兢 矛-矜 肯 企 冀 嗜 器 圻 培-基 埼 夔-外 奇-奉 妓 寂-寇 岐-岑 崍-崎 忌-忍 承-技 旗 旣 朝-期 杞-束 棋 棄-棅 機 欺 氣 汽-汾 沁-沃 玖-玘 琥-琦 琪-琬 璂-璃 璣 畸 畿 碁 磯 祀-祁 祇-祉 祺 箔-箕 紀 綺-綻 羈 者-耆 耭 肋-肌 訖-記 譎-譏 豈 起 錤 飡-飢 饑-饒 騎-騏 驥 麒-麓 緊-緋 佶 合-吊 括-拯 桓-桔 儺 娛-娜 懦 拾-拿 邢-那 諾 暖-暘 煖 離-難 捏-捐 捺-捻 南 枏-析 湲-湳 男-甸 納 衲 囊 娘 乂-乃 耐 女-奴 干-年 撚 秉-秋 念 拇-拉 寗 弩 怒 激-濃 惰-惱 腥-腦 嫩 訥 杻 紐 能 泥 溺 夙-多 茴-茶 丸-丹 亶 但-佈 單 團 壇 彖-彗 斷 日-旦 檀 段 湍 短-矯 端 簞 緝-緞 蛋 袒 鄲 鍛 撻 澾 獺-獻 疸-疹 道-違 啖 憺 擔 曆-曇 淡 湛-湜 潭-潮 澹 痰 聃 膽-臀 蕁 覃 談 譚 錞-錢 沒-沖 畓-畔 答 踏-踐 遜-遞 唐 堂 塗-塘 幡-幣 撞 棟-棠 畵-當 糖 螳 黨 代-以 垈 坮 大 對-小 岱 帶 待 戴 擡-擢 玲-玳 臺-臼 袋 貶-貸 隊-隋 黛-黜 宅 德 悲-悴 們-倒 刀 到 圖 場-堵 屠 島 嶋 度-座 悼-悽 挑 授-掉 搖-搗 滓-滔 濤 燾-爀 盛-盜 睹 禱 萃-萄 覩-親 賭 跳 都 鍍 韜 瀅-瀆 牘-牙 犢 獨 督 篤 纛-纜 讀 墨-墩 惇 敦 暾 沌 焞 燈-燉 豚 乭 突 仝 冬 凋-凍 動-勖 憧 桐-桑 洞 疼-疾 瞳 童 胴 董 銅 兜 斗 杜 枓 竇 荳 豆 逗 頭 屯 芙-芚 遁-遂 鈍 得-徙 嶝 登-百 等 藤-藥 謄 鄧 騰 喆-喇 癩 羅 蘿 螺 裸 邏 洛 烘-烙 珝-珞 絡-絢 落 酩-酪 駱 亂 欄 欒 瀾 爛 蘭 鸞 辣 嵐 擥-擧 攪-攬 欖 濫-濬 籃 藍-藏 襤 覽 臘 蠟 廈-廊 朗 浩-浪 狼-狽 琅-琇 瑯 螂 郞 來 徠-御 萊 冶-冷 掠-探 略-畦 享-亮 倆 內-兮 凉 梁 樑 粮 粱-粳 糧 諒 侵-侶 儷 勵 呂 廬 慮 戾-扁 旅 櫚-櫛 濾 礪-礬 藜-藝 蠢-蠣 閭 驢 驩-驪 麗 黍-黎 力 轢 靂 憐-憑 懿-戀 攣 漢-漣 煉-煊 璉 練 聯-聰 蓮 輦-輧 冽 列 洋-洌 烈 裁-裂 斂-斃 殮-殯 簽-簿 獵 伶 岺 嶺 怜-思 第-笭 羚 翎 聆 逝-連 鈴 零-雷 靈 頗-領 齡 澧 禮 隷 勝-募 撈 擄-擅 櫓 潞-潟 瀘 爐 盧 耀-老 蘆-蘇 虛-虜 路 輅 露 魯 鷸-鷺 鹵 祿 綠 錄 鹿 論 弄 朦-木 瀧-瀨 瓏 籠 聽-聿 儡 牡-牢 磊-磋 賚 賴 了 僚 寮-寯 廖 料 燎 療 瞬-瞭 聊 蓼 鬧 龍 婁 屢 樓 淘-淚 漏 瘻 紮-細 縷 蔞 褸 鏤 陋-降 劇-劉 旒 榴 流 瀏 琉 留 瘤 謫-謬 類 戮 陵-陸 侖 崙 淪-淫 綸 輩-輪 徊-後 慄 栖-栗 隅-隆 勒 凜-凞 楞 稜 綽-綿 俚 利-刪 厘 同-向 唎 層-履 悧 梧-梨 浬 犀-犁 狸-狹 痢 籬 罹 莉-莊 裏 裡 釋-金 鯉 吝 潼-潾 燐 璘 藺-藻 躪-躬 隣 鱗 麟 林 淋 臧-臨 霖 砬 竊-立 笠 粒 摩 痲 磨 馬-馮 魔 麻 寞-察 幕 漠 膜-膝 邇-邈 卍 娩 巒 彎 挽-挾 曼 漫-漬 灣 瞞 萬 蔓-蔔 蠻 輒-輕 饅 鰻 唜 抹 未-朮 沫 茉 襪 靺 亡-亢 如-妄 忖-忙 望 罔-罕 芒 茫 莽 輛-輟 邙 埋 妹 媒 寐 昧-昨 枚 梅 每 罵 賢-賤 貊 驀 麥 孟 氓 猛-猝 盲 盞-盟 冪 覓 克-兎 冕 勉 棉 眄 眠 緬 靡-面 滄-滅 蔑 冥 明-昑 暝 椧 溟 皿 瞑 茗 蓂 螟 銘 鳳-鳴 袁-袂 侮-侯 冒 姆 帽 慕 摸-摺 暮 模 母 毛 牟 琿-瑁 耗-耘 芻-芽 謀-謂 謨 貌 沐 牧 目 睦 穆 鶩 歿 夢 蒙 墓 妙 廟-廠 描-提 昴 杳 渺 竗 苗 錨 巫 憮 懇-懋 戊 撫 无 楙-楚 毋 無 珷 繆-繇 舞-舟 茁-茅 蕨-蕪 誣-誦 貿-賄 霧 默 刎 吻-吼 問 文 汶 紊-紋 聞 蚊 門 雯-雰 物 味 媚-媛 彌 微 梵-梶 楠-楣 渼-渾 湃-湄 眈-眉 米 美 薇 謎 迷 黴 岷-岸 悶 旺-旽 民 泮-泰 玟 珉-珊 締-緡 蜜 謐 剝 博 拌-拍 搏 撲 朴 樸-樺 泉-泊 珀 粕 縛 膊 舵-舷 薄 迪-迫 雹 駁 伴 反 叛 搬-搭 攀 斐-斑 槃 潗-潘 班 盼 磐 磻 航-般 蟠 返 飭-飯 勃 拒-拔 撤-撥 渣-渦 潑 跋-跌 醱 鉢 髮 魁-魅 倣-値 傍 坊 妨 尨 幇 彷 放-政 方 旁 昉-昊 枋 榛-榜 滂 磅 素-索 腿-膀 芳 蒡 蚌 訪 謖-謗 邦 防 龐 倍 俳 招-拜 排 焙-焚 盂-盃 背 裳-裵 褘-褙 賠 陪 伯 佯-佰 帛 樊 煩 燔-燕 番 繁 蕃 藩-藪 飛-飜 伍-休 罰 閣-閥 凡 帆 氾 汎 泛 犯 範 法 琺 僻 壁 擘 檗 璧-璨 癖 碧 蘖-蘗 闡-闢 霹 卞 弁 變 辨 辯-農 邊 判-別 瞥 鱉 鼇-鼈 倂 屛 幷-幹 昞-映 昺-昻 柄 炳 甁 病 竝 餠 騈 保 堡 堯-報 寵-寶 洑 湺 珣-珦 甫-甬 菩 補-裝 褒-褓 譜 僕-僖 匏-匐 卜 宓 徨-循 服 禍-福 腸-腺 茯 複 覆-覇 輸-輹 輻 馥 鰒 乶-乷 俸 封 峯-峰 捧-捨 棒 烽 熢 縫 蓬 蜂-蜃 鋒 不 修-俯 傅 剖 副 否 咐 域-埠 婦 孚 孵 富 府 扶 敷-數 斧 浮 溥 爵-父 符 缶 腐-腑 膚 艀 莩-莫 訂-訃 負-貢 賦 趺 部 釜-針 阜 附 駙 鳧 吩 噴 墳 奔-奕 忿 憤 扮 盆 粉 糞-糠 弗-弘 彿-征 拂 崩 朋 棚 硼 繃 鵬 且-世 傘-備 匕-北 匪 卑-協 婢 庇 憊 批 枇 榧 毒-比 毖-毘 沸-油 痺 砒 碑 秕 秘 粃 肥 脾 臂 蜚 裨 誹 譬 鄙 非 鼻 嚬 嬪 斌 檳 浜 濱 瀕 牝 玭 貧-責 賓 頻 氷-永 聘 騁 事-二 些 仔-仙 伺 佾-使 僿-儁 可-右 司 唆-唇 嗣-嗤 囚-四 士-壬 奢 娑 寺 射 己-巴 師 斯-新 柳-柶 査 梭 死 沙-沛 泗 瀉 獄-獅 砂 社 祠 禽-私 篩 肄-肇 舌-舍 莎 蓑 蛇 裟 詐 詞 謝 賜 赦 辭 邪 駟 麝 朔-朕 山 汕 産 疝 算 蒜 酷-酸 霰 撑-撓 殺 煞 薨-薪 万-下 杉 森 渗 芟 蔗-蔘 衫 揶-揷 澁 鈐-鈒 颯 傷 像 償 商 嘗 孀 尙 峠 常 床 庠 廂 想 橡 湘 爽-爾 牀 狀 相 祥 箱 翔-翕 觴 詰-詳 象 賞 霜 塞 璽 嗇 穡-穢 牲 生 甥-甦 笙 墅 嶼-嶽 序 恕 抑-抒 捿 暐-暑 曙 棲 瑞-瑠 筮 絮 緖 署 胤-胥 舒 薯-薰 西 誓 鋤 鼠 席 惜 易-昕 晳-晴 汐 淃-淇 石 碩 蓆 錫 僉-僊 善 扇-扉 敾 旋-旌 渲 煽 琁 瑃-瑄 璇 璿 癬 禪 線 織-繕 羨-義 膳 船 蘚 蟬 詵 跣 遷-選 銑 鐥 饋-饍 鮮 卨 屑 楓-楕 泄 洩-洪 薛 褻 設 說 齧 剡 暹 殲 纖 蟾 贍 閃 攝 涇-涉 燭-燮 城 姓-委 宬 性-怨 惹-惻 成-戒 猩-猫 珹 省 筬 聖 聲-聳 醒 勢-勤 歲 洗 稅 笹 貯-貰 嘯 塑 少 巡-巢 掃 搔 昭 梳 溯 炤 燒 疎-疏 瘙 笑 篠 簪-簫 蔬-蔭 蕭 訴 逍 遠-遡 邵 韶 騶-騷 俗 屬 涑 粟 續 贖 孫 損 蒿-蓀 玆-率 宋-完 悚-悛 松-板 淞 訟 頌 灐-灑 碌-碎 鎖 衰 釗-釘 取-受 嗽-嗾 垂 壽 宇-安 峀 帥 愁 戌-戎 手 搜 殉-殊 水 洙 漱-漲 狩 獸 璲 瘦 睡 穗 竪 粹 綎-綏 綬-維 繡 羞 脩 茱 蒐 蓚 袖-袗 誰 讐 避-還 酬 銖 銹 隧-隨 雕-雖 需 須 首 髓-體 鬚 叔 塾 孰-孱 宿-寀 淑 潚-潛 熟 琠-琢 璹 菽 徇 恁-恃 旬-旭 栒-栓 橒-橓 洵-洶 淳 盾 筋-筍 純 脣 舛-舜 荀 蓴 蕣 詢-詣 諄 醇 項-順 馳-馴 衒-術 述 崇 崧 嵩 蝨 濕 習 褶 襲 丞 乘-乙 僧 升-半 繩-繫 蠅 侍 匙 嘶 始 媤 尸-尼 屍-屎 市-布 弑 於-施 晁-晄 枾 矢-矣 示 翅 蒔 蓍 視 試 詩 諡 豕 豹-豺 埴 寒-寔 式 息-恰 植-椎 殖 熄 篒 蝕 識 軾 食 飼-飾 伸 侁 俟-信 呻-命 娟-娠 宸-容 愼 燻-燼 祚-神 紳 腎 臣 莘 訊 迅 失 悉 心 深 瀋 甚-甛 芬-芯 什-仁 雙 氏 亞 係-俄 兒 啞 娥 峨 蛾 衙 訝 阿-陀 雄-雇 餓 鴉 鵝 堈-堊 岳 幄-幅 愕 握 樂 鄂 鍔 題-顎 鰐 齷 按 晏 案 眼 雀-雁 鞍 顔 鮟 斡 閻-閼 唵 岩 巖 癌 菴 闇 壓 押-抽 狎 鴨 仰 夭-央 怏 殃-殄 秦-秧 鴦 厓 哀-品 埃 愚-愛 曖 涯 艾 靄 厄 扼 掖 液 縉-縊 腋 櫻 罌 鶯 鸚 倻 夜 椰 爺-爻 耶 弱 葯 蒻-蒼 躍 壤 孃 恙 揚-換 攘 楊 樣 瀁 煬 痒 瘍 禳 穰 羊 襄 讒-讓 釀 陽 餉-養 圃-圄 漁-漂 瘀 禦-禧 語 魚 齬 億 憶 臆 偃 彦-彧 焉 言 諺 孼 俺 儼 嚴 奄 控-措 混-添 嶪 業-楯 円 予 余-作 歟 汝-池 璵 礖 與-興 艅 茸-茹 輾-輿 轝 餘 交-亦 役 疫 繹 譯-議 逅-逆 嚥 堧 姸 延-廷 挺-挻 椽 治-沿 涓 淵 演-漕 烟 然 煙 燃 硏 硯 筵 緣 縮-縯 行-衍 軟 鉛 鳶 悅 涅 熱 閱 厭 柏-柔 炎 焰 艶 苑-苒 髥 鹽 曄 燁 葉 嶸 彰-影 暎 楷-楹 榮 泳 渶 潁 濚 瀚-瀟 瀯 煐 營 獰 瑙-瑜 瓔 盈 積-穎 纓 英 詠 迎 鍈 霙 分-刈 叡-句 汭 濊 猊 蘂 裔-裕 譽 豪-豫 銳 霓 預-頓 五-井 俉-俊 傲-傳 吾 吳 嗚 塡-塢 墺-墻 奧 寤-審 悟-悠 敖-敗 旿 晤-晩 汚 澳 烏 熬 獒 筽 蜈 鰲 屋 玉 鈺 瑤-瑥 瘟-瘢 穩 縕 蘊 兀-允 壅 擁 瓮 甕 癰 翁 邕 雋-雎 饔 瓦 窩-窪 臥 蛙 蝸 訛 婉 梡-梢 椀 浣 玩 琓 碗 編-緩 翫 脘 莞 豌 阮 曰 枉 汪 王 倪-倭 娃 歪 嵬 巍 猥 畏 僥 凸-出 姙-姚 嶢 擾 曜-曝 橈 窈 繞 蟯 要 謠 遙 慽-慾 欲 浴 褥 俑 催-傭 冗 勇 埇-埈 墉 慂 榕 涌-涎 湧 溶 熔 瑢 用 蓉 踊 鎔 鏞 于 側-偶 優 又-友 尤 憁-憂 旴 牛 祐 禑 禹 羽 芋 藕 虞-號 迂 遇 郵 釪 雨-雪 是-昱 栯 煜 稶-稷 郁 頊 亐-互 殞 澐 熉-熊 蕓 遊-運 雲 韻 蔚 鬱 原-厠 員 園-圓 嫄 援 沅-沈 源 爰 猾-猿 瑗 轄-轅 願 鴛 月-有 越 鉞 位-佑 僞 卯-危 圍 威 慰 渫-渭 爲 瑋 緯 胃-胄 萌-萎 葦 蔿 蝟 衛 韋 魏 乳 侑 儒 唯 孺 幻-幾 庾 惟-惡 愈-愉 揄 柚 洧 游 猶-猷 癒 臾 萸 誘 諛-諜 諭-諮 踰 蹂 逾 遺 酉-酎 釉 鍮 肉 奪-奮 潤 玧 贇-贈 鈗 閏 絨 融 垠 慇-慈 殷 誾-調 銀 隱 吟-吠 陰 音 揖 泡-泣 邑 膺 依 候-倚 愍-意 擬 椅 疑 艤 薏 蟻 誼 醫-醬 夷 姨 弛 彛 怠-怡 畯-異 痍 移 而 耳 苡 荑-荒 費-貽 飴 餌 瀷 益 翊 翌 翼 人 刃 咽 因 姻 弓-引 湮-湯 絪 蚓 誌-認 靭 靷 一-丁 壹-壻 溢 逸 鎰 馹 任 妊 稔 荏 入 千-卄 仍 剩-剪 芿 咨 姉 姿 子-孑 字-存 孜-孝 滋-滌 煮 瓷 疵 磁 紫-紬 自 茨 藉 嚼 斫-斬 灼-災 炷-点 鵲 殘 潺 暫 箴 蠶 雛-雜 壯 將-尋 帳 庄 張 掌 杖 樞-樟 欌 漿 獐 璋 粧 臟 葫-葬 蔣 薔 贓 長 際-障 再 哈-哉 在 宰 才 李-村 梓-梔 縡 載 齊-齋 齎 爬-爭 箏 諍 錚 儲 咀 底 抵 杵 樗 沮 狙 箸 紵 菹 著 藷 詛 躇 這-通 邸 齟 嫡 摘 整-敵 滴 狄 的 笛 籌-籍 總-績 翟-翡 荻 賊 赤 跡 蹟-蹠 迹 適 鏑 佃 佺 塼 奠 展 廚-廛 戰-戱 殿 氈 澱 煎 畑 癲 箋 箭 篆-篇 纏 轉 銓 鐫 電 顚 顫 餞 截 抗-折 浙-浚 癤 節-篁 絶 占 岾 店 漸 粗-粘 霑 鮎 點 接 蝶 停 呈 姃 帿-幀 庭 情 柾 楨 檉 歡-武 汀-求 淀 淨 湞-湟 炡 玎 珽-現 町 睛 碇 程 穽 精 艇 貝-貞 鄭 鋌 霆-震 靖 靜 鼎 啼 堤 帝 弟 悌-悍 濟-濡 祭 臍 薺 製 諶-諸 蹄 醍 院-除 霽 俎 元-光 嘲 旨-早 曷-曺 條 槽 煤-照 燥-燧 爪 璪 眺 祖-祗 租 稟-稠 窕 繰 詔-評 趙 躁 遭-遯 釣 阻 鳥 族 簇 足 鏃 從 悰 慫 棕 種 終-絆 綜 縱 腫 踪 踵 鍾 鐘 挫 主 侏 做 呪 周 川-州 晝-晟 朱 株 注 洲 湊 澍-澎 珠 紂 綢 蛛 診-註 誅 走 躊 輳 週-進 酒 鑄 竹-竺 粥 准 峻 晙 樽 準 焌 竣 遵 駿 中 仲 衆 卽 楫 葺 增-墟 憎 曾-最 烝 甑 症 繒 蒸 證 之 地 址 持 指 摯 支 智 枳 知 砥-砧 脂 至-致 芝 蜘 贄-贅 趾 遲 直 稙-稚 職 嗔 塵 振 搢 晉 晋 桭 津 溱 珌-珍 瑨-瑪 璡 畛-畝 盡 眞 瞋 縝-縟 蔯 賑 軫 鎬-鎭 陳 姪 嫉 帙 桎 瓆 秩 窒-窓 膣 蛭 質 迭 斟 執 輯 鏶 徵 懲 澄 侘 嗟 嵯 差 欠-次 箚 捉 搾 着 窄 鑿 齪 撰 澮-澯 瓚 簒 纂 纘 讚 贊 鑽 餐 僭 參 塹 慘-慙 懺 站 讖 倉 倡 創 唱 娼 愴 敞 昌 昶 暢 構-槍 猖 脹 艙 菖 債 埰 彩-彭 綴-綵 菜 蔡 采 釵 冊 策 凄 妻 倜 剔 戚 擲 脊 隻 仟 天-夫 玔 穿 薦 釧 阡 韆 哲 徹 澈 鐵 尖 籤 詹 諂 堞 妾 帖 捷 牒 疊-疋 睫 廳 菁 請 靑 鯖 剃 涕 滯 諦-諧 逮 初 剿 哨 憔 抄 椒 樵 炒 焦 硝 礁 礎 稍 肖 艸 苔-苕 草-荊 蕉 貂 超 酢 醋 醮-醯 囑 矗 蜀 觸 寸 邨 塚 患-悤 摠 蔥 銃 播-撮 崔 墜 湫 皺 萩 諏 趨 追 鄒 醜 錐 錘 鎚 鰍 丑 築 蓄 蹙 蹴 軸 春 椿 忠 蟲 衝 衷 膵 吸-吹 嘴 娶 就 炊 聚 脅-脈 臭 趣 醉 驟 鷲 仄 侈 峙 幟 恢-恥 熾 痔-痕 痴 癡 穉 緇 緻 置 蚩 雉 齒 則 勅 七 漆 枕 海-浹 琛 鍼 蟄 秤 稱 快 咤 唾 墮 妥 打 朶 馱 駝 啄 坼 托 晫 柝 濯 琸 鐸 呑 嘆 坦 彈 憘-憚 歎 灘 誕 脫 耽 塔 榻 宕-宜 帑 殆 汰 笞 胎 跆 颱 擇 澣-澤 攄 土 討 慟 桶 痛 褪 偸 套 妬 投 鬪 慝 特 坡 婆 擺 杷 洽-派 破 罷 跛 坂 牆-版 瓢-瓣 辦 阪 捌 佩 唄 悖 浿 牌 稗 烹 膨 便 偏 翩 鞭 騙 坪 嬖 弊 肺 蔽 閉 陛-陟 包 匍 咆 哺 怖 抛 抱 捕 浦 疱-疳 砲 胞 脯 葡 蒲 袍 逋 鋪 鮑 暲-暴 瀑 爆 俵 剽 慓 杓 標 票 表 飇 飄 驃 豊 風 彼 披 皮 被 陂 匹 弼 必 泌 畢 筆 馝 乍-乏 逼 何 夏 河 瑕 荷 蝦 遐-遑 霞 鰕 壑 學 虐 謔 鶴 旱 汗 翰 閑-閔 限 韓 割 函 含 咸 啣 喉-喊 檻 涵 緘 艦 銜 鹹 盒 蛤 姮 嫦 巷 恒 杭 港 缸 肛 偕 咳 垓 奚 孩 瀣 蟹 解 駭 骸 劾 倖 荇 嚮 鄕 響-頃 饗 香 噓 許 憲 櫶 軒 歆-歇 險 驗 赫 革 峴 弦-弧 懶-懸 晛 泫 玄 玹 眩 睍 縣 鉉 顯 穴 血 嫌 夾 峽 莢 鋏 頰 亨 刑 型 形 況-泂 滎 炯 熒 螢 逈 鎣 馨 蕙 鞋 壕 好 岵 戶 淏 湖 滸 澔 濩 灝 狐 瓠 皓 糊 胡 虎 蝴 護 顥 惑 或 婚 忽 惚 笏 哄 泓 虹 訌 鴻 和 嬅 火 花 譁 靴 擴 確-碼 穫 喘-喚 環 約-紈 鰥 活 滑 豁 闊 幌 恍 惶 愰 榥 滉 潢 煌 璜 簧 蝗 黃 匯 回 悔 會 檜 淮 灰 獪 蛔 誨 劃 獲 橫 鐄 嚆 效 斅 曉 梟 肴 酵 驍 厚 嗅 朽 勛 勳 塤 壎 焄 熏 訓 喧 暄 萱 毁 彙 徽 煇 諱 麾 携 烋 虧 凶 匈 胸 黑 欣 屹 噫 囍 姬 嬉 希 曦 熙 熹-熺 犧 稀 羲"); 122 // cp950 123 create_codepage (20, "-€  -〃 ‥-‧ ! ︰-︱ · ﹔-﹗ –-— ︳-﹄ (-Z 〔-〕 〈-〒 ﹙-﹦ ‘-’ “-” 〝-〞 ‵ ′ #-& ※ § ○ ◎-● ▲-△ ★-☆ ◆-◇ ■-□ ▼-▽ ㊣ ℅  ̄ _ ˍ ﹉-﹒ × ÷ ¯-± √ ≦-≧ ≠-≡ ≒ ∩-∫ ⊥ ∞-∠ ⊿ ㏑-㏒ ∮ ∴-∵ ♀ ♂ ⊕ ⊙ ←-↓ ↖-↙ ∥ ∣ \ ∕ ﹨-﹫ ¥ ¢-£ ℃ ℉ ㏕ ㎜-㎞ ㏎ ㎡ ㎎-㎏ ㏄ 兙-兟 兡-兣 瓨-瓩 糎 ▁-▏ ┼ ┴ ┬ ┤ ├ ▓-▕ ─ │ ┌ ┐ └ ┘ ◢-◥ Ⅰ-Ⅹ 〡-〩 千-卅 a-~ Α-Ρ Σ-Ω α-ρ σ-ω ㄅ-ㄩ ˙ ˉ-ˋ ˇ € 一-丁 乘-乙 七 乂-乃 了 亹-人 儿-允 入 几-凡 刀-刁 力 匕-北 卜 丫 丸-丹 久 乇-么 乜-也 事-于 亡-亢 刃 勺-勼 圞-圠 士-壬 夔-夗 大 子-孑 寸 尢 山 巰-巴 巽-巿 廾-廿 弊-弋 弒-引 才-扎 万-丑 中-丮 之 予 云-井 什-仄 仍 仆-介 內-兩 八-兮 冗-冘 凵-凶 勾-勿 匹 卞 厄 又-友 反 天-夯 尤-尥 幻-幾 心 戶 文 斤-斥 日-旦 曰 欠-次 毚-毛 氳-水 爵-父 牘-牛 犬 丘-丙 且-世 主-丼 乍-乏 仔-仚 代-以 冉-冊 冬 凸-出 分-刊 功-加 包-匆 匜-匝 升-半 占-卡 去 叨-右 叻-叼 司 叵 叡-另 囚-四 失 尷-尼 工-巨 市-帄 弁-异 弗-弘 必 戇-戊 扐-扔 未-朮 氏-民 永 氾-汃 犮-犰 生 疊-疌 矢-矣 竊-立 丞-丟 乒-乓 乩 亙 交-亦 伈-伋 优-伙 伍-伕 任 仰-价 份 仿-伂 元-光 共 再 冰-冱 刖-列 刐-刓 刎 劣 匈-匋 吁 吃-各 吆-吒 囝-囡 圳-圴 在-圪 圬-地 夙-多 夷-夸 奶-她 奻-妅 孓-存 宇-安 它-宅 寺 尕-尖 帆 干-并 式 弚-弛 忔-忙 戌-戎 托-扜 旨-早 曲-更 朳-朵 朱 死 汗 汙 汔-汕 汛-污 灰-灱 竹-竻 籲-米 缶 聽-聿 肉-肌 臲-致 艱-色 襾-西 丰-丳 亨 但-佉 伳-伴 伯-估 伺-伿 伸 佃 伶 佌-佤 克-免 冶-冷 判-別 刨-刪 助-劮 匟-匣 卮-即 卵 呎-呏 吳 呅-呈 告 吻-吾 吵-吹 君-吠 呀-呃 吰-吱 吤-吮 囪-囫 困 囤-囥 址-坁 坉-坒 均 圾 圻 壯 夾 妝-妞 妒-妓 妖-妙 妊 孚-孝 宋-完 宎-宏 尬 尾-屁 岏-岕 巫 希 序 庇-庍 延-廷 弄-弅 弟 彤-彥 形 彶-役 忌-忍 忱 忪-快 忷-忸 成-戒 抃-抄 扶-扷 批-抁 抑-折 抆-把 收-改 攻 杜-杠 杕-杗 杅-杉 杓 每-毐 沘-沝 決-汻 汥-汫 汽-汾 沀-沐 汯-汴 汶 沒-沖 灶 灼-災 灸 牝-牣 用-申 皁-皂 禽-私 穴-究 系 罔-罕 肕-肖 肒-肓 肘-肝 肱-育 芊-芋 見 谷 豔-豗 貜-貞 赤 躨-躬 辛-辜 迂 迄-迆 川-巢 邏-邑 邪 邥-邧 釅-采 阪 阬-防 並 乖 乳 些 亞-亟 享-亮 佮-佰 侍 侚-侞 例 佩-佬 佳-侉 侏-侒 兔-兕 兒 兵-典 冼-冾 函 刺-刻 刵-券 刮 剁 劾 劻-劼 卑-協 卦 卷-卹 取-受 叔 咕-咖 呺-咂 咄 咆-咈 咐-咒 咚 咋-咎 囹-固 垂-垃 坨-坫 坡-坢 坦 坤 坻-坽 夜 奇-奊 奄-奅 奓-奕 妹-妾 妮-妯 姊-委 孟 孢-孥 宗-宜 尚 屄-屈 岳 帔-帛 帑 幸-幹 庚-府 底-店 弦-弩 彼-徂 忝-忞 忠-忡 忽 忿-怀 怠-怢 戔-或 戽-扃 拄 拂 抸-抹 抻-抿 拆-拔 抳-抶 抨-抱 拖-拜 攽-政 斧-斨 斻-施 昀 服 月-朋 杬-杭 果-枝 枉 林-枚 析-枕 杯-板 杪 欣 歾-殀 氓-氖 泠-泣 泧-泩 沰-沱 泌-泍 泥 河-沴 沫-沮 泉-泊 炎 炑-炖 炊 炘-炚 爬-爭 爸-爻 牧 物-牪 狎 狖-狚 玨-玩 玤-玦 疝 疘-疚 的 知 礽-祂 秈-秉 穸-穻 糽-糾 考-耇 肺 肥 股-肣 肩-肫 肴-肵 肭-肯 芘-芛 芫-花 芝-芥 虋-虎 刜-刞 迍-迎 邸 釋-金 長 門 阜 阿-陀 陂-附 隸-隹 青 非 侵-侷 侮-侯 俍-俑 便-俅 俉-俋 俖-信 兗 冠 剃-剄 剉-剎 剆-則 勇 勉 勀-勃 南 卻-卼 叛 哎-哏 咶-咸 咳 咥-咱 咺-哉 囿 型-垌 垢-垥 垮 垓-垕 奎-契 姘 娃 姣-姦 姨-姪 孩 封 峒-峔 巷 帝 庠 建 弇-弈 弭-弮 待-後 恌-恍 恢-恰 指-按 故-敆 斪-斬 旡-既 星-昢 昤-昨 昭-是 曶-曹 柿 枮-枰 柘-柟 歪 殂-殄 殆 毒-比 毖-毘 氟-氡 津 洝-洠 泵 洧-浂 為 炳-炵 炷-炸 炤 爰 牮-牰 牲-牴 狟-狡 玻-玼 珊-珍 玾-珀 甚 畎-畏 畋-界 疪-疫 疢-疥 癸-癹 盂-盆 省 盾 盷-盼 眇-看 砂-砃 禶-离 科-秒 秋 穾-突 竿-笁 竽 籽 耋-耒 耳-耷 胣-胦 胂-胅 胠-胡 舛-舢 苣-苨 苛-苜 茀-茉 苑-苗 虐 虹-虼 衧-衫 訇-計 訂-訄 赲-赴 軉-軍 述 迠-迦 迪-迫 迭-迮 迨 郊-郋 郎 郁 郃 閂-閃 陊-陑 靨-靪 韭 音 風-颩 飛 食 首-香 亳 修-俯 倅-倇 值 俺 倀 們-倜 俱 倞-倣 倥-倭 俾 倉 兼 冤-冥 冢 凊-凎 剚-剟 剔-剖 匪 卿 厜-原 叟 唁 哤-哫 哱-哳 哺-哽 唔 哭-哮 哠-哢 唦-唧 埁-埃 埔-埕 埋-埌 套-奘 奚 娑 娛-娜 娞-娠 娓 娣 娩 娥 娌 娉-娊 孫-孬 屘-屙 宰 害-家 宬-宮 宸-容 尃-射 屋-屑 屔-屖 峬-峮 峽 峻 峪 峨 峰-峱 峴 差 席 師 庪-庮 弰-弱 徐-徒 恐 恒-恕 悟-悠 悌-悎 悔-悗 扆-手 振 挸-挾 挨-挭 效-敊 料 晁-晃 晉-晊 晏 晑-晒 晌 晅 朗-朘 案-桉 桓-桔 栨-栫 栖-栘 桋-桑 核-栽 桀-框 栒-栔 殈-殊 段-殷 氣-氨 浘-浚 涐-涕 浬-浰 烊-烋 烗-烚 烤 牶-特 班-珮 珠 畔 留-畝 痄-病 症 疲-疳 疸-痂 皆-皋 皭-皰 盈-益 盍-盎 眧-眩 真-眠 砷-砸 砝 砥-砵 祏-祗 祚-祡 秣-秤 秦-秧 秘 竘-站 粈-粊 缸-缺 翅 耔-耙 耽-耿 脀-脂 脅-脆 胭 胯-胵 脈 脊 臬-臮 航-般 舨 茖-茗 茿-荅 虒-虖 蚧-蚪 蚡-蚥 蚊-蚎 衼-袃 衹 訌 訕-記 訊 討-訓 赶-赹 軑-軔 軏 迴-迸 迺-逆 邔-邕 酒-酓 釗-釚 釜-針 陡-除 陛-陟 陘 隻-隼 飢-飣 骨 高 鬱-鬳 乾-乿 偺 偽 偃 偕 個-倏 偭-偰 冑-冕 凰-凱 勒-勓 動-務 匙-匚 參 曼 啪 啃-商 啞-啟 啊-啋 啕-啗 啡-啦 啜 唬-唹 啀-啁 夠 婤-婧 婩-婪 娼 婢 婆-婊 寄-寇 宿-寂 屠 屜-屝 崆-崇 崖-崗 崑-崒 崔 崙-崛 崢-崩 帶-常 帳-帴 庾 張-弸 彩-彭 徖-徙 從-御 徛-徜 恿-悁 悢-患 悃-悊 您 惦 悴-惁 惘-惝 戙-戛 捵-捸 掖-掙 掇-掊 捫 掀-掅 捧-捩 敜-敞 救 敓-教 敏 旋-旐 晙-晟 晨 晤-晦 望 梖-梗 棄 梅-梇 梛-條 梟-梤 殺 毫-毬 氪-氬 清 涮-涯 涷-涸 淄-淍 液-涵 淨-混 涪-涬 烯-烰 爽-爿 猛-猞 猖-猙 球-琍 甜-甝 甡-產 畢-畦 畯-異 痔-痕 疵-疶 皎-皏 盒-盔 硃 硌-硎 祣-祥 祧-祫 祭 秺-移 窒 笠 笨 笘-笛 笝-笞 粑-粒 粔-粘 紸-絇 紮-紳 缽-缿 耛-耜 聊 聆-聈 脯-脰 脕-脖 脩 臾-舂 莝-莞 莽 莠 荺-荿 莢-莫 蛋-蛌 蚯-蚱 衒-術 袞-袟 袈-袉 袪-袬 袑-袓 袋-袎 覓 規 訪 訢-訣 訥 訰-許 訬-設 訝-訟 訛 豚 貧-責 赦-赩 趾-趿 趹-趺 軛-軡 這-逤 透-逑 途-逗 酕-酘 釳-釵 釢-釤 釦-釮 閈-閉 陯-陸 陪-陭 雨-雪 竟-章 鳥-鳧 鹵 鹿-麀 麤-麥 麻-麼 傢-傣 傅 傑-傒 傀 傔-傖 割 剴-創 勝-募 勛 博 厤-厥 喜-喝 喱-喳 喟 唾 喘-喚 喻 喪-單 啻-善 圇-圍 堣-堥 堠-堡 堛-堞 壹-壺 奠-奢 婷-婸 婿 媥-媧 孰-孳 寊-寎 寐-寔 尰-就 嵐-嵒 嵇 帽-帾 幀-幁 幃-幅 廁-廂 弼 惑 惟-惢 愣 愍-愐 惰-惼 愈-愋 愒-愖 掌-排 揀 揧-揫 插-揓 揣-揥 揟-握 揹 敢-敨 斐-斒 斮-新 普-晲 晴 暐-暑 晾 曾-朁 期-朣 朝 棣-棤 棋-棎 椊-椕 棚 殼-殽 毯-毰 氮-氰 湉-湋 湘 湮-湯 渫-渶 湍-湎 渙-渝 溈-溉 焥-焦 焮-焲 然 煮 焙-焜 牆-牌 猩 琺 琠-琦 琚-琛 甥-甦 番-畬 痗-痛 痝-痤 登-癿 皕-皖 皒-皓 皴-皵 矬-石 硜-硞 稈 稊-稍 稀 窔-窙 竣-竦 策 答 粞-粟 粥 絞-絟 紫-紬 絭-絳 絡-絣 翔-翕 肄-肇 腊-腕 脹-脺 腆-腇 脽-脾 舐-舒 萃-萄 葖-著 萆-萇 虛-虜 蛓-蛔 蛖-蛟 蛐-蛑 衕-街 裀-裂 袱-袲 要-覃 訹-証 詞 詛 訴 訶 象-豢 貀-貂 貯-貰 趉-越 趄-超 趀-趁 跋-跑 跅-跈 逭-逯 逴-逶 週-進 逸 鈉-鈊 鈞 鈌-鈍 鈏-鈒 開-閔 隍-階 陼-陾 隃-隋 雯-雲 飧 飩-飫 飯 飲 飭 黂-黃 黌-黑 亂-亄 傽-傿 傺-傻 催-傸 剷-剸 勦 勢-勤 嗟 嗯 嗙-嗝 嗡-嗩 園-圔 塝-塞 塗-塛 塑-塕 填 塭 奧 嵧-嵩 嵯 彖-彙 徨-徯 愚-愝 感 慄-慏 愾-慁 愴 愶-愷 搒-搘 搆 敬 暔-暙 暄 暆-暍 榓-榗 椯-椰 概-榃 楴-楻 榆 楢-楣 歲 殿-毀 溶-溷 溍-源 溹-溺 溪-溫 準-溙 煘-煚 煉 煬 煋-煎 煆-煇 煖 牒-牓 猾-獀 瑙-瑜 瑔-瑕 瑞-瑟 琿-瑂 當-畹 盚-盟 睙-睜 睞-督 睹 睥-睯 碎-碏 碰 碌 碉 硻-硼 碑 硾-碁 祹-祺 祿 禁-禂 萫-萭 稞-稠 窞-窠 節-篁 筠-筡 筭-筮 粱-粵 絹-絽 綑-綔 絿-綁 絛-絜 署-罳 聖 聘 腶-腺 腤-腧 腮-腴 腫 舄-舅 艇 蒂 葉 葙-葛 董 葥-葩 虞-號 蜑-蜓 蛾 裔-裟 裡 裒 試 詨-詩 詠-詣 誠-誡 詫-詮 詹-詼 訾-詁 貉-貊 賊 資-賈 貲-賅 跮-跴 跺 跟-跤 躲 辟 遉-運 遁-遂 遍-違 遇 逼-逿 酬 酨-酪 釉 鈶-鈺 鉖-鉗 鈽-鉀 鉚-鉛 鉅-鉆 閘 隗-隙 隿-雎 雵-電 靖 靲-靴 靶-靸 頊 頌-頓 飼-飾 飴 馫-馵 髡 鳩-鳪 麂-麃 鼎-鼐 鼒-鼓 鼠 僓-僗 僚-僛 僎-像 僑 僬-僱 僣-僪 凳 剿-劄 匯-匱 厬-厭 嗼-嘂 嘛-嘝 嘆 嘈-嘉 嗶-嗷 嘟 嘌-嘐 團 圖 塴-塶 墓-墔 墅-墋 壼-壿 夤-夥 夢 奩-奫 嫥-嫦 孵 將-尒 嶄 幓-幕 幗-幙 彆 彯-影 徹 慡-慣 慚-慛 慘 戩-戫 摘-摙 摐-摔 搳-搷 斛-斢 旖-旗 暟-暢 暝 槓-槔 榳-榷 槁-槄 漒-漕 漾-潁 漍-漏 漞-漣 漩-漳 滫-滯 滱-滲 滴-滹 熔 煽 熉-熊 熒 犐-犓 犕-犘 獐-獒 瑢-瑤 瑩-瑪 疏-疑 瘈-瘍 盡 磁 碲-碴 禍-禐 種-稱 窨-窬 竭-端 箠-管 箔-箙 箛-箝 箷-箹 箇-箈 箄-箅 緉-緌 綴-綵 綬-網 緒 罰 翞-翣 聜-聞 聚 腿-膀 膏 膂-膃 臥-自 與-舍 舔-舖 艋 蓄-蓇 蜺-蜼 蜰-蜵 蜘-蜜 蜷-蜸 蜠-蜪 褁-褂 裶-裾 裧-裨 誋-認 語 說-誫 誣-誨 誑-誓 誘-誚 貌-貍 賑-賓 趙 辣 遠 遘-遙 遢-遣 遛-遞 鉸-銀 銓-銝 銑 閡 閨-閩 閣-閥 際-障 雿-需 韶 頖-領 餂-餃 餅 餌 骯-骱 髦-髧 鼻 僽-儀 僻 僵-僶 僸-價 凜-凞 劇-劍 勯-勱 厲 嘮-嘰 嘸-嘻 嘩-嘪 噓 噎 嘲-嘶 塹-境 墳 墜-墡 墮-墯 墨-墩 墥-墦 奭-奮 嬇-嬉 嬋-嬌 寞-寬 屢-履 幟-幣 徵-德 慮 慝-慟 憂-憃 慼 慪-慬 慾 憚-憛 憤 憐-憔 戭-戮 摥-摩 摫-摰 撏-撐 撰-撳 撒-撓 撩 撫-撮 撕-撚 撢-撦 暨-暫 暴-暵 暮-暲 樣 樝-模 槫-槮 樑 歐-歑 歅-歎 殢-殧 潦-潧 澄-澉 潚-潛 澋-澎 潗-潘 熬 熧-熪 牖 犚-犛 獌-獎 璃 瑼-璁 皺-皻 瞋-瞏 瞑 碾 磔-磕 確-碼 稿-穀 稻-稽 稷 窮-窯 箬-箭 箱 範 箴-箵 篆-篇 緬 緝-緡 緦-緪 緣 緗-緛 綜-綣 緮-練 緹-緻 罵-罷 耦 膗-膠 蔽-蔾 蔑-蔚 衙-衛 衝 誕-誖 請 課 諂-諉 誰 諑-諙 諍 誶 誸-諀 賬-賮 質 赫-走 趟-趡 趣 踫 踩 躺 輚-輠 輩-輪 輣-輦 遧-適 醉-醋 銻-銼 鋤 銲-銷 閫-閮 閰-閱 霄-霉 靠-面 鞊-鞋 鞍-鞏 頠-頡 頫 颱-颳 駟 駛-駝 骷-骹 髫-髯 鬧-鬩 魁-魆 鴃-鴉 麩 麾 齒 儗-儘 儐-儕 冀 冪 劑 劓 噗-噚 器-噴 噢-噦 噶-噹 壁-壂 壅-壉 嬝-嬞 嬴 孷-學 寮-寲 憉-憎 憧-憶 憾-憿 戰 擁-擅 擉-擋 擇 撻-撿 擒 擔 曆-曌 曄 橄 橋 橆-橉 樴-樵 歙 歶-歹 澿-濄 澸-澺 澶 燒 燔-燖 熸-熹 燎-燐 燘-燜 璜 璣 璗-璘 璞-璡 甋-甍 瘸 瘺 監-盧 瞥 磧-磪 磚-磛 磬-磭 禦-禨 穊-穎 窺 築-篌 糔-糗 羯-羳 蕝-蕞 螢-螤 融 衡-衣 褥-褧 褡-褣 親 覦 諦-諨 諫 諾-謂 諭-諸 諺-諼 賳-賵 蹄-蹅 踰-踱 踳-踶 踸-踹 輻 輮-輯 辨 辦 錳-錶 錭-錯 錄 錘-錛 錋-錐 隧-險 霖 霍-霓 靚-靜 靦 鞗-鞚 頯-頰 頷-頹 頻 頭 頤 餞-餟 餚-餛 餡 駬-駮 駰-駱 骻-骼 鴔-鴕 鴢-鴣 鴥-鴦 鴨-鴩 鴒 鴛 默 黓-黖 龍 龜 儩-優 償-儢 勳-勵 壑-壖 壎-壏 嬪 孺-孻 屧-屪 嶼-嶽 嶺 嶷-嶸 彈-彌 徻-忁 懁-懃 戲-戴 擖-擛 擠 擦 擫-擭 擢-擤 曖 檃-檅 檚-檜 橾-檁 檐-檗 歛-歜 殭-殰 氈-氉 濘 濛-濤 濫-濲 濔-濕 燤-燨 營-燢 燬-燮 燴 獲-獳 療-癃 癌 盩-盪 瞪-瞭 瞧-瞨 磷 磲-磴 磯 礁-礂 穖-穘 窾-竁 糜-糠 糢 糙 縩-縫 縭-繉 罃-罅 翻-老 聯-聳 臂-臇 膹-臀 臉-臊 蕾 薔-薖 薯-薱 虧-虫 蟈-蟌 襄 褵-褸 褻-褾 謊-謋 謠 豁-豃 賸-賾 趧-趨 輾-轀 鄸-鄻 鎂-鎃 鍵-鍷 鍣-鍥 鍾 鍬-鍭 鍰-鍱 闅-闍 隰-隱 颶 餵 鮭-鮯 鮪-鮫 鴻 鼽-鼾 嚕 壘-壛 嬸 彝 擯-擴 攆-攇 擷-擸 斶-方 曘-曞 朦-木 檳-檴 櫂-櫃 檬-檯 歞-歧 濺-濼 瀑 瀉-瀏 燻-燿 燸-燹 獵-獸 癖-癚 癒-癓 瞿 瞺-瞽 礎 禪-禮 穟-穢 竄-竅 糧-糨 罈 聵-聹 臌-臍 薦-薪 蟯 蟪-蟭 蟲-蟴 覅-覆 覲 謪-謬 豅-豐 軀 轂-轉 遲-邈 鎈-鎊 鎬 鎔-鎛 雡-難 雒-雟 鞠-鞦 鞪-鞮 題-顓 餼-餿 騍-騏 鬃-鬆 鯆-鯊 鯽 鮿-鯁 鵟-鵡 黚-黠 鼕-鼖 壝-壟 寵-寶 龐-龒 廬 懰-懲 擺-攁 曠 櫥 櫓 瀟-瀤 瀔-瀝 爅-爇 爌-爍 璽-瓃 瓊-瓋 疆-疇 癟-癢 矇 礙 簻-籀 簷-簹 繭 繨-繫 藕 蠅-蠆 蟹-蟼 譀-譂 譜-譝 譅-譋 贄-贊 蹶 蹬-蹭 蹺-蹼 蹲-蹴 辭-農 邊-邋 鏂-鏄 鏇-鏈 鏜-鏟 鏡-鏤 隳-隴 霢-霬 韜-韟 韸-韻 顗-顙 饅 饇-饉 騔-騖 麑-麔 麗 麴-麷 勷-勸 嚥-嚨 嚼-嚾 壢-壤 孃 孽 巉 攓-攙 曦 櫪-櫬 爐 瓏 癤-癥 竇 競-竷 籌-籍 籃 纀-纂 罊-罍 臗-臛 艦 藶-藻 蘑 蘉-蘌 覹-覺 譯-議 譪-譭 譟-譠 贏-贐 贍 躁-躂 醪-醵 鐘-鐙 鐃 飄 馥-馨 騴-騺 鰒-鰔 鰍-鰎 鹹-鹺 囀-囃 屬-屯 巍 懵-戁 攛-攝 斔-斗 曨-曩 櫸-櫼 殲-殳 灌 爙-爛 癩-癪 矓-矕 籐 纏 蘬-蘮 蘗-蘜 譴 躄-躎 醹-醺 鐮 霸-霺 露 顧 騽-驆 魑-魒 鶯 鷁-鷃 黭-黰 齛-齡 齣-齧 儷-儽 孿 巑-巒 彎-彏 灑-灒 癬-癮 禰-禴 籟-籠 襩-襯 譽-讀 贓-贗 鑏-鑒 霽-霿 韁 顩-顫 驌-驐 齪-齬 龔-龕 囈-囍 巔-巖 攩-支 曫-曮 欏-欓 蘾-虀 鑢-鑤 鑠 顯-顴 饛-饜 驙-驛 鱔-鱙 麟-麡 囑 壧-壩 癰-癲 矗-矜 罏-网 羅-美 蠵-蠹 讒-讖 艷-艸 贛 釀-釃 靂-靄 韃-韇 驞-驠 鬢-鬥 魘-魛 鱞-鱠 鹼-鹽 鼆-鼇 籮-籯 覽-觀 饞-饟 髏-髖 韉 驢 讜 鱷-鱺 鸙-鸛 驤-驫 鸝-鸞 - 厂 囗 兀-嗀 彳-彴 冇 卬 厹 夃 仨-仩 仜-仟 仡 刌 卌-卍 圢-圣 宁 屳-屴 庀 庂 忉 氶 氻 阞 伬-伭 伝 伄-伅 伢 劦 厊 夼 屹-屼 屾 庄 扞 扠-扦 朸-朿 氘-氛 汆 汒 汊-汐 犴-犵 玎 艼-芀 邗-邙 邛 阠-阤 佧 佁 冏 冹 刡 卣 厎-厏 呔 吘-吙 囮 囧 坅 夆 奀 妠-妨 妍-妐 宒-宓 尨 尪 岈-岍 岆 帊 帎 弝 忏-忒 忭-忯 忨 忳-念 忣-忥 忺-忻 戺 抌 抎-抏 扭-扴 旬-旵 杙-杚 杋-村 汸 汭 灴 灺 犽 犿-狆 犺 玒-玗 男-町 疔-疕 肏-肐 芍-芔 芃-芅 迉 辿 邞-那 阨 侔-侘 冞 到-刳 匼-十 厒 厔 呫-呬 呠-周 呯-呸 咘 囷 坯-坷 坭 垀 夌-夏 妱-妶 姀-姁 姃 姖 姅-姈 宕 岟-岱 岵-岸 岝 弢-弤 彔 怤-怯 怙-怞 怲-怵 怉-怗 旺-旽 昂-昕 枃-枇 枋-枎 枟 极 欥 毞 氝 泫-泳 泙-泞 沶-泇 泏-泗 泹 炂-炆 狉-狌 狜 狐-狒 狔 玟-玢 玫-玭 玝 甽-畀 矷-矽 秅 籵 肸 苀 芳-芾 芧-芩 苂-苃 虭-虱 迋 近-迗 邯-邶 阹-阽 俓-俔 侲-侳 侹-侻 俇 俬 厖-厚 咠-咢 茌-茍 哖 哞 垵-垶 垝-垠 垗-垛 垏 壴 姠-姡 姚-姞 姬-姮 姺-威 姱-姷 客-宨 峎-峐 峖-峛 峞-峟 峆-峌 島-峹 巹 帟-帥 庰-庹 庢-庨 怷 怹 恲 恝-恟 恉 恘-恛 恀-恇 挋-挑 拫-挃 挓-挖 敁 敃 斿 昱-昶 昜-昝 昫 昹-昺 朏-朐 柀-柆 枲-枻 柩-柸 柈-柔 柢-柧 柼 柺 欨 毠 洃-洄 洖-洛 洀-洁 洇-洒 洢 炟 炾 炫-炱 炡 炩 牁-牂 牬 狣-狤 狨-狫 狦 珂-珃 珅-珈 玲-玹 瓬 瓮 畇-畈 疧 眃-眅 矧-矩 砅-砆 砌-研 砉 祄-祌 秕-秖 种-秏 竑 籸-籺 籿-粁 罘 羑-羒 胔-胞 背-胑 胇-胊 苙 苾 苪-苭 苯-苶 苞-苡 苹-苻 虷 虳-虴 邽-邿 郅 郇-郈 釓-釕 陓-陔 倯-倱 俳-俸 倳 倷 倵 凄-准 凈 剡-剢 剒 勍 唗 唎-唒 唚 哿 唃-唌 哷-哸 圁-圄 埒 埆-埇 垼-垽 垸-垺 垿 城-埐 娕-娙 娭-娮 娏 娳 峿-崁 帨-帩 弳 彧 悒 悚-悝 捀-捑 挶 挲-挴 捔-捚 旁-旆 晇 朒-朕 栟-校 栚 栜-栝 栱-栵 栭-栯 栥-栦 欬-欭 欯 欱-欴 歭 肂 毢-毤 毦-毨 浞-浪 涗-涘 浴-涀 涂-涎 烜-烞 烑-烔 烠-烢 烍-烏 烅-烈 狶-猁 狳-狴 珒-珔 珥 珧-珫 珣 珖-珞 瓴-瓷 畟 疰 眝 眐-眓 眢-眣 眕 眙-眛 砟-砣 秩-秮 秜-秠 窄-窌 笄-笆 笎-笓 笈-笊 粄-粅 粌-粍 紀-索 罛-罡 羔-羖 羵-翃 耹 胸-胾 舯 舥 茙 茤-茭 荖 茛-茜 茢 茱-茼 茠 茯 荇-荔 茞 蚐-蚑 蚜-蚞 蚅-蚇 蚓-蚚 衃-衄 衭 衴-衷 衯-衲 負-貥 趲-趷 郔-郝 郟-郥 髟 鬮-鬯 偨-偫 做-健 偓 偲-偷 偀-偁 偅-偏 偗 偑 凐 剩-副 匭 啵-啷 唻-唼 啍-啒 唪 啈 堔 域-埥 埜 堀-堂 埬-埮 埰-埽 堄-堎 堐 埧 埩 奜 婕-婘 婚-婠 娵-娹 婬-婭 婐-婓 婀-婄 媎-媐 娾 婌-婍 婰 孮 崋-崏 崝-崠 崮 悐 悰-悲 惓-惕 惤 惃-惏 捥 捺-捽 掽-掾 掛-接 捭-捲 晡-晢 桴-桹 梏-梔 桭-桯 梧-梵 楖-楠 桻-梃 桫 桱-桲 梉-梌 欶-欿 殑 殌-殏 湱-湴 渀 涺-淀 淂 淏-淦 淹-淽 焉-焎 烶-烽 焗 烳-烴 焄 焐 烿-焀 焆 焓 焂 牻-犁 猇-猈 猑-猓 猊-猌 猏 珴-珶 珸 珼-琁 珺 痊-痒 眯 眭 眱-眾 眥 硈-硊 硒 硅 硐 秶-秸 窏-窐 笢-符 笪-笵 笸 粡-粣 紵-紶 紨-紩 絊 罣 羚-羞 翉-習 翇 耞-耟 聃 脘-脙 脛 脫-脭 脝-脟 脡-脥 脧 舲-舺 艴-艵 莆-莐 荳-荸 莁 莃 莒-莛 莮-莰 虙 蚳-蛉 袧-袨 袡-袢 袕-袛 袤 角-觖 訧 谹 谻-谿 豜-豝 豽 赽 赻 趼 跁-跂 軗-軘 逋-逍 郯-郵 部-郭 酚 釱 釷-釹 镺-镽 閆 飥 傘-傞 傋-傎 傂-傃 傇 凔 匍-匒 厧 喑-喕 噅-噆 喡-喨 喇-喏 喵 堙 堧-堪 堿 堬-堹 堻 媒-媕 媚-媟 媢 婺-婽 媬 媃-媄 媊-媌 媗 媩 嵫-嵬 崿-嵃 嵎 嵕 崰-崺 崼-崽 嵙 嵉-嵌 嵅 徥-徦 惾-愁 愃-愆 愘 掔 控-掱 揂-提 揭-揶 揕-揝 攲-攳 敪 斌 旒-旓 晶-晼 晬 暀 晪 棜-棡 椪 棦-棬 椄-椈 楨-楱 棆-棉 棐-棘 森-棽 椗 椥 殔-殙 毲-毳 湃-湇 游-湁 湑-湖 渃 渟-渨 湫 湚-湩 湷-湹 焞-焣 焨 焺 犈-犉 犄-犆 猰-猷 猢-猣 猥-猧 猭 琨-琶 琖 琝 瓻 痦-痧 睄-睇 睊-睏 矞 硠 硤-硥 硨-硱 硢 祲-祴 祰 稂-稅 笻 筄-筒 筀 筘 粧-粨 絘 絎-絖 給-絫 罥-置 羠-羢 翗 聏-聒 腃-腄 臷-臼 舼-舽 舿-艀 菎-菏 萣 菛-菥 菮-菶 萉-萓 莿-菌 菧-菬 萁 菸-菿 菔-菙 菑 萛 蛢-蛤 蛦 蛨-蛭 衈 袶-袺 袼-袾 覕-覘 觙-觝 詔-詙 詄-詆 詌-詒 詈 詊 豟 跓 跕-距 軮-軯 軥-軩 軴-軼 軫-軬 軱 郹-鄉 酟-酥 鈣-鈧 釿-鈇 鈙-鈚 釽 鈜 鈔-鈗 隀 靬 靰 靮 亶 僄-僋 僁-僂 凗-凘 剺-剽 嗂-嗖 喿-嗀 嗲 塨 塢-塥 塈-塏 塯 堽 塱 嫆-嫍 嫄 媮-嫂 寖 寘-寙 尟 尳 嵱-嵲 嵢-嵣 嵥 嵞 幊-幏 廄-廌 彀 愫-愬 愲 愮-愯 愧-愩 戟-戥 搉-搐 摃 搹 搪-搰 搞-搨 搽-摁 搚-搜 敯 楥-楦 椷-椹 楎-楏 楄-楅 椿-楂 椲-椵 楈-楌 椻-椽 楑-楔 歁-歃 殛 毷-毹 溛-溧 溒-溔 溮-溴 溼-滖 滜 滘 煒-煔 煜-煪 煁-煄 煲 煸 煰 煐 牏 犋-犎 猺-猼 獂-獅 獉-獊 瑄 瑊-瑋 瑗 瑍-瑒 瑆 瓽-甀 瘏-瘑 瘃 痯-瘁 痭 睔-睖 睒 矠 碓-碚 碃-碇 硹 祼-祽 稐-稕 稗-稜 稢 窢-窣 竫 筣-筧 筩 筰-筸 粯 綈 綌-綏 綃-綆 群-義 翛-翜 耡 腛-腜 腩 腠-腢 腞 艉 艄-艅 艂 萿-葀 葳-葺 蒍-蒑 葐-葒 蒆 葽-葾 葝-葡 萯-落 葂-葇 萩 葋-葎 葫-葰 葔 蛵-蛻 蜀-蜎 裉-裐 觟-触 詰-詷 詿 誁-誇 豤-豦 貄-貆 賌 趌-趖 跦-跬 輅-輋 軾-較 遄 鄍-鄒 鄔 鄋 酮-酯 鈰-鈴 鉣-鉧 鉞 銂-銃 鈭-鈮 鉬-鉭 鉠-鉡 鉯-鉰 鉈-鉔 鉲 閞-閟 閛-閜 隑-隕 雽 颬-颯 飶 飹-飺 骭 骫 鳭 黹-黽 僳 僝 僠 勩 勫 嘧 嘒-嘗 嗹-嗺 嘄 墘 墎-墑 嫨-嫮 嫕-嫣 嵼-嶂 嵹-嵺 嵷 嶆-嶊 嶍 廑-廣 廎 彃-彄 慰-慷 慒-慖 憀 慹-慺 慥-慨 愻 戧 摍-摎 摛-摡 摲-摻 摽 撂 摋 摿 會-朅 榣-榱 槉-槐 榠-榡 榐-榑 榙-榜 榍-榎 榻-榿 榹 榞 槙 槆 殞-殠 滻-漃 漅-漊 潎-潕 漘-漚 漥-漧 漵-漼 潲-潳 潃 漜 熄-熇 熏-熐 熀-熂 煻 熗 牄 瑭-瑳 瑵 瑧 甂-甄 畽-疀 瘓-瘖 皸 睼-瞅 碧-碭 碞-碥 禊-禋 禒-禘 禈 稫 稨 稦 箊-箑 箤 箂 粹-粿 綦-綧 綷-緂 綩-綪 緄-緇 緎 綖 翥-翦 耤 膆-膍 蒤 蒗-蒢 蒸-蒼 蓉-蓔 蒿-蓂 蒮-蒲 蒴 蒧-蒬 蒔 蓖-蓗 蒶 蓛 蜞 蜾-蝃 蜬-蜮 蝆 裮-裴 裫-裬 覛-覟 觨-觩 誏 豨-豭 賕 賏 賗 踉-踊 跼-踀 踍 踂-踇 輍-輎 鄖-鄤 酷-酺 酲-酵 鉶 銠-銬 鋮-鋱 銅-銈 銊-銎 隞 隡-隢 靘 靺-鞅 餀 餇-養 馜-馞 駁-駃 馹-馻 馽 駇 髣 鬾-鬿 魟-魡 鳱-鳷 麧 儰-儵 儂-儌 噌 噈-噊 嘽-噂 嘬 墫-墬 墱 墣 嫿 嫽 嫳-嫻 嬁-嬃 嬅 嬏-嬐 嶙-嶚 嶗 嶒-嶕 嶜-嶢 幛-幝 徲 憡-憢 憟 撜-撠 撅 撇-撌 敲-敼 斲-斳 槤-槨 槶-槸 樓-標 槱-槴 槢 樛 樸-橁 樄-樊 槻-樂 樍 樥-樨 樏 毻-氆 潺-澀 潶-潸 澂 澒-澗 潝-潤 澐 潩-潰 熯-熳 熵 熙-熡 熤-熥 獝-獢 獗-獛 璅-璋 瑹 甇-甈 瘙-瘩 皙-皞 瞇-瞉 磈-磑 磃-磅 禠-禢 禚-禜 稹 箾 篎 箯 糅 糈 糊-糌 緶-緷 縃 羬-羭 翨-翵 聤 聧 膢-膣 膕 艎-艓 蔻 蔆-蔏 蔜-蔡 蓹-蔀 蓮-蓴 蓶-蓷 蔂 蔣-蔱 蓧-蓬 蝌-蝯 蝳-蝻 褅-複 褉-褌 褐-褚 褎 覡-覤 觫-觭 觰-觴 諏 賙-賚 賜-賨 趛-趜 踮 踏-踧 輬 輐-輘 遭-遰 遫 鄦-鄶 醀-醇 鋗-鋙 鋝-鋡 鋀-鋓 鋦-鋪 鋕 隤 霂 鞈 韋-韐 頛-頞 頦-頩 餐-餘 駉 駋-駙 骳-骴 髱-髳 魦-魨 魴-魷 魯-魱 魤 魬 鳹-鳽 鳿-鴀 儜 儚 匴 噠 噞 圚-圜 墺-墿 嬖-嬗 嬙-嬛 嬠-嬡 嬓-嬔 嬣-嬨 嶧-嶪 嶴-嶵 嶬-嶲 幦-幰 廥-廩 憝 憖 懅-懍 憺 憸 操-擐 敿-斄 暽-暾 曀 曏 暷-暻 橦-橫 樲 橝-橢 橭 橶 橘-橛 橤 橯 橔-橖 橍-橑 歔-歖 殪-殫 毃-母 澼-澽 濆-濏 澞 瀄-瀇 澠-澴 熼-燋 犝-犞 獥-獬 璚 璔-璕 璒 瘭 瘯-瘵 瘼-瘽 瞙-瞣 瞕 瞗 磥 磝-磣 禤 穄 穆-穈 窱-窸 篘-篫 篔-篕 篷-篹 糐-糒 縈-縗 縚-縥 耨-耪 聬 膦-膩 膮 膰-膵 膫-膬 膷 蕃-蕊 蕍-蕎 蕓-蕙 蕀-蕁 蕠-蕮 蕑 蕛 蕱 虡-虥 螚-螟 螖-螘 螏-螔 螇-螉 螁-螅 褞-褟 褩-褳 諛-諢 謍-謞 諤 賰-賱 趥 踼-蹂 躽 輲-輹 醏-醓 醍 錝-錫 錈-錉 錆 錸-錹 錼 錒-錖 鍆-鍇 鋷-鋼 鋾-錂 閹-闀 閵-閷 霋 鞔 韰-韱 頵 頲 餤-餥 駢-駥 駩-駪 駧 骾-髂 髶-髷 鮀 鮅-鮈 魺-魾 鮂 鮐-鮓 鮕 鴗-鴙 鴝-鴠 鴐 麭-麮 儤-儦 嚓 嚌-嚐 噾-嚇 嬬-嬰 嬲 憼 懞-懠 擨-擩 旚-旛 曒 檌-檎 檞-檦 檉 檇 檨 濴 濦-濩 燰-燲 獮-獰 璯-璲 璥-璫 璐 璭 甏-甘 疄 癆-癉 皤 瞰-瞷 磹-磿 礄-礅 穚-穜 穔 簅-簇 篻 篽-簃 簉-簑 篰-篴 繌 罹-罿 耬 艕-艜 薀-薑 薘-薤 蕵-蕼 螪-螰 蟂-蟆 螲-蟀 襁-襂 覬-覯 謄-謈 豯-豳 貏-貕 蹇-蹎 蹐 醙-醣 鍹-鍼 鍔-鍜 鍉-鍒 鍠-鍡 鍪 鍞 鍧 鎀 闃 隮 隬 霜-霠 霘-霙 鞜-鞞 顁 顃-顆 顈-顊 餧-餳 馣 馡 駴 駶-駿 髹-髾 鬁 魈 鮚-鮛 鮨 鮞 鮤-鮦 鮠-鮢 鴳 鴽-鵃 鵧-鵬 鴭-鴱 鴶-鴸 鵅 麆-麎 麰 黈 鼢-鼥 齔-齙 龠 儭-儮 嚜-嚝 嚗-嚚 奰-奴 嬼-孀 巀 懘 懭-懮 懣-懫 懖 攃-攄 櫅-櫇 檽 櫙-櫡 檶-檻 氋-氍 濾-瀁 濷 爁-爃 璵-璸 璺-璻 癜 癐 皦 皽-皿 盬-盵 矂 礌 礉 礐-礔 簜-簣 簙 簥-簭 簰 繜 繐-繚 繞-繣 翷-翹 臏-臒 艞-艟 薳-薺 藂-藉 薽-藀 藋 藍-藒 蟛-蟨 蟑-蟔 蟗-蟙 襋-襌 襏-襓 襆 襉 謳 謮-謱 謹-謾 謢-謨 謵-謷 豵-豻 貗-貚 贂 贀 蹙-蹧 蹓-蹗 蹩-蹪 轋 醧-醨 醥 鎮-鎵 鎌-鎏 鎑-鎒 鎷 鎝-鎟 鎡-鎪 闐-闖 巂-巃 鞨 韓-韙 颸 饁 餺 騉-騋 騑 騁-騇 髜 鬈 鬵 魊-魏 鯃-鯄 鮵-鮶 鮸-鮹 鯓-鯗 鮽 鵑-鵔 鵏 鵊-鵌 鵖-鵝 黿-鼁 厴 嚪-嚮 夒 攌-攐 攉 旝-旟 櫧-櫨 櫋-櫍 櫏-櫑 瀦-瀫 爊 犡-犪 瓅 矉-矊 矄 礛-礞 礡 礗 穧-穩 簳 糬 糪 繲-繾 繯-繰 羃 臕 艣-艤 艡 藯-藲 藨-藭 藡-藦 藗-藚 藜-藟 蟾-蠃 蟶-蟷 蠈-蠍 襖-襤 覈 覶-覷 觶-觸 譎-譚 趪-趯 蹸 蹯 軂 辴 鄾-酁 鏌-鏒 鏬 鏦-鏨 鏊 鏔-鏚 鏮 鏀 闚-關 鞳 鞶-鞷 饃 騙-騞 騢-騥 騠 騧 鬊-鬎 鬷 鯪-鯬 鯞 鯤-鯨 鯠-鯢 鯰 鯙-鯜 鵷-鵹 鵿-鶂 鶄-鶌 鵽 鵯-鵵 鵻 黀 齀-齃 匷 嚲-嚷 孅 巆-巇 廮-廯 曣-曤 櫳 櫮-櫱 瀯-瀵 瀾-灆 瀷-瀼 爓-爔 皪-皫 矌-矐 礣-礭 穫-穮 籇-籊 籅 艨-艩 藽-蘁 蘄-蘇 蠙 蠐-蠑 蠓-蠗 襦 譥-譨 譣 轍-轛 邍 醷 鐠 鐨-鐬 鏵-鐀 鐆-鐇 鐉-鐖 霮-霰 鞹 鞻 韽-須 顛-顠 顢-顥 颺-飂 饎 饐-饙 饋-饌 騰-騲 騩-騮 髆-髇 髊 鬐-鬒 鰋 鯷-鯸 鰅-鰉 鰻-鱁 鰗 鶒 鶐 鶖-鶤 鶔 鶾-鶿 鶦-鶪 麙-麝 黤-黨 劖-劙 孇-孈 巋 巏 廱-廳 欂-欄 欀 灈-灊 爝-爟 礱 礯 籓-籔 糮-糲 纊-纍 纆-纈 耰 臝-臣 蘩-蘪 蘞-蘧 蠛-蠝 蠨-蠬 衊-衎 觺-觼 護-譻 酃-酐 鐿-鑀 鐵-鐽 鐰-鐳 闞-闥 霵 鞿 韡 飉 飆 髍 鬕-鬚 鬺-鬼 鰫-鰭 鰜-鰝 鰣-鰥 鰨-鰩 鰡 鷇-鷈 鷅 鶬-鶭 鶱-鶼 鷊-鷓 黫 鼘-鼜 囅-囆 孋-孎 攠-攦 欈-欋 灕-灘 瓔-瓦 礵 穰-穱 籗 籙-籜 糴 纑 艫-良 蘱-蘶 蠟-蠦 讂 讄-讆 躐-躘 躚 鑄-鑌 韣 飋-飌 驒-驗 驈-驊 鬫 魔-魖 鱆 鱄 鰹 鰱-鰴 鰶-鰷 鷕-鷟 鷨-鷩 龢 巘 蠮-蠳 戃-戄 灚-灛 爢-爣 獺-王 籣-籧 蘸-蘼 襶 襱-襴 觾-言 變-讌 讎 讈 贙 轝-轤 鑕 鑝-鑞 鑗 鬞-鬠 鱒 鱐 鱈-鱎 鷫-鷰 鷡-鷦 鷲-鷻 黲-黷 鼨-鼸 齮-齲 囓-囔 礸-示 籩-籬 虃 躝-躡 醼-醾 鑨-鑫 雥 靆-靉 韥 鱢-鱣 鱦-鱨 鷽-鸇 鸉 鼞 齆-齏 欖-欚 爦-爪 糶-糸 纓-纜 虆-虈 襹-襼 讘-讚 躣-躦 鑭-鑸 鱭-鱮 鸋 鸍 鼉-鼊 齴-齻 灝-灦 鱳-鱵 鱱 鸏-鸕 龤 灨-火 蠻-衁 讞-讟 靋 饡 鸗 欞 鑼-钃 癵 齾 龘 銹 ═-╴"); 124 // cp1361 125 create_codepage (21, "-[ ₩ ]- ㄱ-ㆎ 가-힣  -〃 ‥-… §-¨ ­-® ― ∥ ∼-∽ ‘-’ “-” 〓-〕 〈-】 ×-Ø ÷-ø ≠-≡ ≤-≥ ∝-∞ ∴-∵ ′-″ ℃ Å ¢- ̄ ¥-₩ ♂ ♀ ∠ ⊥ ⌒ ∂-∃ ∇-∈ ≒ ※ ★-☆ ○ ◎-◑ ◆-◈ ■-□ ▲-△ ▼-▽ ≪-≫ √ ∋ ⊆-⊇ ⊂-⊃ ∧-∬ ⇒ ⇔ ∀ °-´ ˇ ˝ ˘-˛ ¡ ː ∮ ∑ ∏ ¤ ℉ ‰ ◀-◁ ▶-▷ ♣-♥ ♠-♡ ♧-♪ ⊙ ▒ ▣-▩ ☎-☏ ☜ ☞ †-‡ ←-↙ ♬-♭ ㉾-㉿ № ℡-™ ㏘ € !-~ ⅰ-ⅹ Ⅰ-Ⅹ Α-Ρ Σ-Ω α-ρ σ-ω ─-┃ ┌-╋ ℓ ㏏-㏐ ㎀-㎄ Ω ㏖ ㎈-㏊ ㏛-㏝ ㏓ Æ Ð ª Ħ-ħ ı-ij Ŀ-ł Œ-œ ¶-º Þ-ß Ŧ-ŧ ʼn-ŋ ㉠-㉻ ⓐ-ⓩ ①-⑮ ¼-¿ ⅓-⅔ ⅛-⅞ æ đ ð ĸ þ ㈀-㈜ ⒜-⒵ ⑴-⒂ ⁴ ⁿ ₁-₄ ぁ-ん ァ-ヶ А-я Ё ё 似-伽 佳 假-偉 價 功-加 呵 哥 嘉 嫁-嫂 害-家 暇-暉 架-枸 柯-柱 歌 珂 痂 稻-稽 苛 街 袈 訶 資-賈 跏 軻 迦 駕 却-卵 吃-各 恨-恪 慢-慤 殼 珏 脚-脛 覺 角 侃-侄 刊 墾 奸 姦 揀 杆 柬 桿 澗 癎 看 磵 稈 竿 簡 肝 艮-良 艱-色 諪-諫 乫 喜-喝 渴 碣 竭 葛 褐 蝎 鞨 勘-務 坍-坎 堪 嵋-嵌 感 憾 戡 敢-散 橄 渙-減 甘 監-盤 瞰 紹-紺 鑑-鑒 龕 匣 岫-岬 田-申 胚-胛 鈿-鉀 閘 剛 姜-姝 岡 崖-崗 庵-庸 强 彊 慶-慷 畺 疆-疇 統-絳 綱-網 羌 腔-腕 舡 薑 襁 鋼 鱇 今-介 件-价 個 凰-凱 塏 愷 愾-愿 慧-慨 槪 漑 疥 皆-皇 盖 箇 芥-芦 蓋 豈-廓 鎧 開 喀 客-宦 坐-坑 羸-羹 醴-醵 去 居-屆 据 據 渟-渡 炫-炭 距 踞 遼-遽 鉅 鋸 乾 健 巽-巾 建-廻 愆 楗 腰-腱 虔-處 蹇-蹊 鍵 騫 九-也 傑 杯-東 儉 劍 劑-劒 檢-檣 瞻-瞼 黔 助-劫 怯 迲 憩 揭-揮 擊 格-栽 檄 膈 覡 隔-隕 堅-堆 牽 犬 甄 絹 繭 肩-肪 見 譴 遣 鵑 抉-把 決 潔 結 缺 訣 兼 慊-慌 箝 謙-講 鉗 鎌 俓-俔 倞-借 傾 儆 勁 勍 卿 坰 境 庚 徐-徒 憫-憬 操-擎 敬-敭 普-景 暻 梗 炅 烱 璞-璟 璥 瓊 痘-痙 硫-硬 磬 竟-章 競 經 耕 耿 莖 警 途-逕 鏡 頸-頹 驚-驛 鯨 啓 堺 季-孤 悸 桀-桃 梯-梱 棧-棨 溪-溫 界 癸 磎 系 繼 計 誠-誡 谿 隍-階 鷄 告 呱 囹-固 姐-姑 庫 拷 收-改 故 敲 暠 枯-枰 槁 痼 皐 睾-睿 稿-穀 羔 考 股-肢 膏 若-苧 苽-苾 華-菲 藁 蠱 袴 辛-辜 錮-錯 顧 高 鼓 哭-哮 斛-斜 曲-更 梏 谷 鵠-鵡 困 坤 崑 昆-昇 棍 滾-滿 琨 袞 鯤 汨 骨 供 共 孔-孕 工-巨 恐 恬-恭 拱 攻 珙 穹-空 蚣-蚤 鞏 串 寡-寢 戇-戈 果-枝 瓜 科-秒 菓 誇 課 跨 遍-過 鍊-鍋 顆 廓 槨 藿 郭 冠 寫-寬 棹-棺 欽-款 灌 琮-琰 瓘 管 罐 菅 觀 關 館 刮 恝 退-逃 侊-例 匠-匡 壘-壙 廢-廣 曠 洸-洹 炘-炚 狂 珖 筏-筒 胱 鑛 卦 掛 罪-罫 乖 傀 塊-塋 壞-壟 怪 愧 拏-拐 槐 宏 肱-育 轟 僑 咫-咬 喩-喬 嬋-嬌 嶠 敍-敏 校-栢 橋 狡 皎 絞 翹 膠 蕎 蛟 較 轍-轎 郊 餃 驕 鮫 丘-丙 久 仇 俱 兵-典 勾-勿 匿-十 咎 嘔 坵 垢-垣 嶇 廐 懼 拖-拙 救 柩 歐 毅-毆 毫-毬 溜-溝 灸 狗 球 瞿 矩 究 絿 耉 舅 舊 苞-苟 衡-衣 謳 賻-賽 軀 透-逑 邯-邱 鉤-鉦 銶-銷 駐-駒 驅 鳩 鷗 龜 國 尾-局 菉-菊 鞠 鞫 麴-麵 君 窘 群 裙 車-軍 郡 堀 屈 掘 窟 宮 窮-窯 芍-芎 倦-倨 制-刻 勸 卷 圈 拳 捲 權 眷-眸 厥-厦 獗 蹶 闔-闖 机 櫂-櫃 潰 詭-詮 晶-晸 歷-歸 貳-貴 鬼 叩-叭 圭 奎-契 揆 槻 珩-珪 硅 窺 竄-竅 糾 葵 規 赳-赴 逵 閨 勺-勻 均 畇 筠 菌 鈞 橘-橙 削-前 戟 棗-棘 極 隘-隙 僅 劣-劤 懃 斤-斥 核-根 槿 瑾 芷-芹 菫 覲 謹 近 饉 妖-妗 擒 檍-檎 琳-琶 禁 芩 衾-衿 襟 錦 伉-伋 急 扱 汲 紗-紛 給 亘 兢 矛-矜 肯 企 冀 嗜 器 圻 培-基 埼 夔-外 奇-奉 妓 寂-寇 岐-岑 崍-崎 忌-忍 承-技 旗 旣 朝-期 杞-束 棋 棄-棅 機 欺 氣 汽-汾 沁-沃 玖-玘 琥-琦 琪-琬 璂-璃 璣 畸 畿 碁 磯 祀-祁 祇-祉 祺 箔-箕 紀 綺-綻 羈 者-耆 耭 肋-肌 訖-記 譎-譏 豈 起 錤 飡-飢 饑-饒 騎-騏 驥 麒-麓 緊-緋 佶 合-吊 括-拯 桓-桔 儺 娛-娜 懦 拾-拿 邢-那 諾 暖-暘 煖 離-難 捏-捐 捺-捻 南 枏-析 湲-湳 男-甸 納 衲 囊 娘 乂-乃 耐 女-奴 干-年 撚 秉-秋 念 拇-拉 寗 弩 怒 激-濃 惰-惱 腥-腦 嫩 訥 杻 紐 能 泥 溺 夙-多 茴-茶 丸-丹 亶 但-佈 單 團 壇 彖-彗 斷 日-旦 檀 段 湍 短-矯 端 簞 緝-緞 蛋 袒 鄲 鍛 撻 澾 獺-獻 疸-疹 道-違 啖 憺 擔 曆-曇 淡 湛-湜 潭-潮 澹 痰 聃 膽-臀 蕁 覃 談 譚 錞-錢 沒-沖 畓-畔 答 踏-踐 遜-遞 唐 堂 塗-塘 幡-幣 撞 棟-棠 畵-當 糖 螳 黨 代-以 垈 坮 大 對-小 岱 帶 待 戴 擡-擢 玲-玳 臺-臼 袋 貶-貸 隊-隋 黛-黜 宅 德 悲-悴 們-倒 刀 到 圖 場-堵 屠 島 嶋 度-座 悼-悽 挑 授-掉 搖-搗 滓-滔 濤 燾-爀 盛-盜 睹 禱 萃-萄 覩-親 賭 跳 都 鍍 韜 瀅-瀆 牘-牙 犢 獨 督 篤 纛-纜 讀 墨-墩 惇 敦 暾 沌 焞 燈-燉 豚 乭 突 仝 冬 凋-凍 動-勖 憧 桐-桑 洞 疼-疾 瞳 童 胴 董 銅 兜 斗 杜 枓 竇 荳 豆 逗 頭 屯 芙-芚 遁-遂 鈍 得-徙 嶝 登-百 等 藤-藥 謄 鄧 騰 喆-喇 癩 羅 蘿 螺 裸 邏 洛 烘-烙 珝-珞 絡-絢 落 酩-酪 駱 亂 欄 欒 瀾 爛 蘭 鸞 辣 嵐 擥-擧 攪-攬 欖 濫-濬 籃 藍-藏 襤 覽 臘 蠟 廈-廊 朗 浩-浪 狼-狽 琅-琇 瑯 螂 郞 來 徠-御 萊 冶-冷 掠-探 略-畦 享-亮 倆 內-兮 凉 梁 樑 粮 粱-粳 糧 諒 侵-侶 儷 勵 呂 廬 慮 戾-扁 旅 櫚-櫛 濾 礪-礬 藜-藝 蠢-蠣 閭 驢 驩-驪 麗 黍-黎 力 轢 靂 憐-憑 懿-戀 攣 漢-漣 煉-煊 璉 練 聯-聰 蓮 輦-輧 冽 列 洋-洌 烈 裁-裂 斂-斃 殮-殯 簽-簿 獵 伶 岺 嶺 怜-思 第-笭 羚 翎 聆 逝-連 鈴 零-雷 靈 頗-領 齡 澧 禮 隷 勝-募 撈 擄-擅 櫓 潞-潟 瀘 爐 盧 耀-老 蘆-蘇 虛-虜 路 輅 露 魯 鷸-鷺 鹵 祿 綠 錄 鹿 論 弄 朦-木 瀧-瀨 瓏 籠 聽-聿 儡 牡-牢 磊-磋 賚 賴 了 僚 寮-寯 廖 料 燎 療 瞬-瞭 聊 蓼 鬧 龍 婁 屢 樓 淘-淚 漏 瘻 紮-細 縷 蔞 褸 鏤 陋-降 劇-劉 旒 榴 流 瀏 琉 留 瘤 謫-謬 類 戮 陵-陸 侖 崙 淪-淫 綸 輩-輪 徊-後 慄 栖-栗 隅-隆 勒 凜-凞 楞 稜 綽-綿 俚 利-刪 厘 同-向 唎 層-履 悧 梧-梨 浬 犀-犁 狸-狹 痢 籬 罹 莉-莊 裏 裡 釋-金 鯉 吝 潼-潾 燐 璘 藺-藻 躪-躬 隣 鱗 麟 林 淋 臧-臨 霖 砬 竊-立 笠 粒 摩 痲 磨 馬-馮 魔 麻 寞-察 幕 漠 膜-膝 邇-邈 卍 娩 巒 彎 挽-挾 曼 漫-漬 灣 瞞 萬 蔓-蔔 蠻 輒-輕 饅 鰻 唜 抹 未-朮 沫 茉 襪 靺 亡-亢 如-妄 忖-忙 望 罔-罕 芒 茫 莽 輛-輟 邙 埋 妹 媒 寐 昧-昨 枚 梅 每 罵 賢-賤 貊 驀 麥 孟 氓 猛-猝 盲 盞-盟 冪 覓 克-兎 冕 勉 棉 眄 眠 緬 靡-面 滄-滅 蔑 冥 明-昑 暝 椧 溟 皿 瞑 茗 蓂 螟 銘 鳳-鳴 袁-袂 侮-侯 冒 姆 帽 慕 摸-摺 暮 模 母 毛 牟 琿-瑁 耗-耘 芻-芽 謀-謂 謨 貌 沐 牧 目 睦 穆 鶩 歿 夢 蒙 墓 妙 廟-廠 描-提 昴 杳 渺 竗 苗 錨 巫 憮 懇-懋 戊 撫 无 楙-楚 毋 無 珷 繆-繇 舞-舟 茁-茅 蕨-蕪 誣-誦 貿-賄 霧 默 刎 吻-吼 問 文 汶 紊-紋 聞 蚊 門 雯-雰 物 味 媚-媛 彌 微 梵-梶 楠-楣 渼-渾 湃-湄 眈-眉 米 美 薇 謎 迷 黴 岷-岸 悶 旺-旽 民 泮-泰 玟 珉-珊 締-緡 蜜 謐 剝 博 拌-拍 搏 撲 朴 樸-樺 泉-泊 珀 粕 縛 膊 舵-舷 薄 迪-迫 雹 駁 伴 反 叛 搬-搭 攀 斐-斑 槃 潗-潘 班 盼 磐 磻 航-般 蟠 返 飭-飯 勃 拒-拔 撤-撥 渣-渦 潑 跋-跌 醱 鉢 髮 魁-魅 倣-値 傍 坊 妨 尨 幇 彷 放-政 方 旁 昉-昊 枋 榛-榜 滂 磅 素-索 腿-膀 芳 蒡 蚌 訪 謖-謗 邦 防 龐 倍 俳 招-拜 排 焙-焚 盂-盃 背 裳-裵 褘-褙 賠 陪 伯 佯-佰 帛 樊 煩 燔-燕 番 繁 蕃 藩-藪 飛-飜 伍-休 罰 閣-閥 凡 帆 氾 汎 泛 犯 範 法 琺 僻 壁 擘 檗 璧-璨 癖 碧 蘖-蘗 闡-闢 霹 卞 弁 變 辨 辯-農 邊 判-別 瞥 鱉 鼇-鼈 倂 屛 幷-幹 昞-映 昺-昻 柄 炳 甁 病 竝 餠 騈 保 堡 堯-報 寵-寶 洑 湺 珣-珦 甫-甬 菩 補-裝 褒-褓 譜 僕-僖 匏-匐 卜 宓 徨-循 服 禍-福 腸-腺 茯 複 覆-覇 輸-輹 輻 馥 鰒 乶-乷 俸 封 峯-峰 捧-捨 棒 烽 熢 縫 蓬 蜂-蜃 鋒 不 修-俯 傅 剖 副 否 咐 域-埠 婦 孚 孵 富 府 扶 敷-數 斧 浮 溥 爵-父 符 缶 腐-腑 膚 艀 莩-莫 訂-訃 負-貢 賦 趺 部 釜-針 阜 附 駙 鳧 吩 噴 墳 奔-奕 忿 憤 扮 盆 粉 糞-糠 弗-弘 彿-征 拂 崩 朋 棚 硼 繃 鵬 且-世 傘-備 匕-北 匪 卑-協 婢 庇 憊 批 枇 榧 毒-比 毖-毘 沸-油 痺 砒 碑 秕 秘 粃 肥 脾 臂 蜚 裨 誹 譬 鄙 非 鼻 嚬 嬪 斌 檳 浜 濱 瀕 牝 玭 貧-責 賓 頻 氷-永 聘 騁 事-二 些 仔-仙 伺 佾-使 僿-儁 可-右 司 唆-唇 嗣-嗤 囚-四 士-壬 奢 娑 寺 射 己-巴 師 斯-新 柳-柶 査 梭 死 沙-沛 泗 瀉 獄-獅 砂 社 祠 禽-私 篩 肄-肇 舌-舍 莎 蓑 蛇 裟 詐 詞 謝 賜 赦 辭 邪 駟 麝 朔-朕 山 汕 産 疝 算 蒜 酷-酸 霰 撑-撓 殺 煞 薨-薪 万-下 杉 森 渗 芟 蔗-蔘 衫 揶-揷 澁 鈐-鈒 颯 傷 像 償 商 嘗 孀 尙 峠 常 床 庠 廂 想 橡 湘 爽-爾 牀 狀 相 祥 箱 翔-翕 觴 詰-詳 象 賞 霜 塞 璽 嗇 穡-穢 牲 生 甥-甦 笙 墅 嶼-嶽 序 恕 抑-抒 捿 暐-暑 曙 棲 瑞-瑠 筮 絮 緖 署 胤-胥 舒 薯-薰 西 誓 鋤 鼠 席 惜 易-昕 晳-晴 汐 淃-淇 石 碩 蓆 錫 僉-僊 善 扇-扉 敾 旋-旌 渲 煽 琁 瑃-瑄 璇 璿 癬 禪 線 織-繕 羨-義 膳 船 蘚 蟬 詵 跣 遷-選 銑 鐥 饋-饍 鮮 卨 屑 楓-楕 泄 洩-洪 薛 褻 設 說 齧 剡 暹 殲 纖 蟾 贍 閃 攝 涇-涉 燭-燮 城 姓-委 宬 性-怨 惹-惻 成-戒 猩-猫 珹 省 筬 聖 聲-聳 醒 勢-勤 歲 洗 稅 笹 貯-貰 嘯 塑 少 巡-巢 掃 搔 昭 梳 溯 炤 燒 疎-疏 瘙 笑 篠 簪-簫 蔬-蔭 蕭 訴 逍 遠-遡 邵 韶 騶-騷 俗 屬 涑 粟 續 贖 孫 損 蒿-蓀 玆-率 宋-完 悚-悛 松-板 淞 訟 頌 灐-灑 碌-碎 鎖 衰 釗-釘 取-受 嗽-嗾 垂 壽 宇-安 峀 帥 愁 戌-戎 手 搜 殉-殊 水 洙 漱-漲 狩 獸 璲 瘦 睡 穗 竪 粹 綎-綏 綬-維 繡 羞 脩 茱 蒐 蓚 袖-袗 誰 讐 避-還 酬 銖 銹 隧-隨 雕-雖 需 須 首 髓-體 鬚 叔 塾 孰-孱 宿-寀 淑 潚-潛 熟 琠-琢 璹 菽 徇 恁-恃 旬-旭 栒-栓 橒-橓 洵-洶 淳 盾 筋-筍 純 脣 舛-舜 荀 蓴 蕣 詢-詣 諄 醇 項-順 馳-馴 衒-術 述 崇 崧 嵩 蝨 濕 習 褶 襲 丞 乘-乙 僧 升-半 繩-繫 蠅 侍 匙 嘶 始 媤 尸-尼 屍-屎 市-布 弑 於-施 晁-晄 枾 矢-矣 示 翅 蒔 蓍 視 試 詩 諡 豕 豹-豺 埴 寒-寔 式 息-恰 植-椎 殖 熄 篒 蝕 識 軾 食 飼-飾 伸 侁 俟-信 呻-命 娟-娠 宸-容 愼 燻-燼 祚-神 紳 腎 臣 莘 訊 迅 失 悉 心 深 瀋 甚-甛 芬-芯 什-仁 雙 氏 亞 係-俄 兒 啞 娥 峨 蛾 衙 訝 阿-陀 雄-雇 餓 鴉 鵝 堈-堊 岳 幄-幅 愕 握 樂 鄂 鍔 題-顎 鰐 齷 按 晏 案 眼 雀-雁 鞍 顔 鮟 斡 閻-閼 唵 岩 巖 癌 菴 闇 壓 押-抽 狎 鴨 仰 夭-央 怏 殃-殄 秦-秧 鴦 厓 哀-品 埃 愚-愛 曖 涯 艾 靄 厄 扼 掖 液 縉-縊 腋 櫻 罌 鶯 鸚 倻 夜 椰 爺-爻 耶 弱 葯 蒻-蒼 躍 壤 孃 恙 揚-換 攘 楊 樣 瀁 煬 痒 瘍 禳 穰 羊 襄 讒-讓 釀 陽 餉-養 圃-圄 漁-漂 瘀 禦-禧 語 魚 齬 億 憶 臆 偃 彦-彧 焉 言 諺 孼 俺 儼 嚴 奄 控-措 混-添 嶪 業-楯 円 予 余-作 歟 汝-池 璵 礖 與-興 艅 茸-茹 輾-輿 轝 餘 交-亦 役 疫 繹 譯-議 逅-逆 嚥 堧 姸 延-廷 挺-挻 椽 治-沿 涓 淵 演-漕 烟 然 煙 燃 硏 硯 筵 緣 縮-縯 行-衍 軟 鉛 鳶 悅 涅 熱 閱 厭 柏-柔 炎 焰 艶 苑-苒 髥 鹽 曄 燁 葉 嶸 彰-影 暎 楷-楹 榮 泳 渶 潁 濚 瀚-瀟 瀯 煐 營 獰 瑙-瑜 瓔 盈 積-穎 纓 英 詠 迎 鍈 霙 分-刈 叡-句 汭 濊 猊 蘂 裔-裕 譽 豪-豫 銳 霓 預-頓 五-井 俉-俊 傲-傳 吾 吳 嗚 塡-塢 墺-墻 奧 寤-審 悟-悠 敖-敗 旿 晤-晩 汚 澳 烏 熬 獒 筽 蜈 鰲 屋 玉 鈺 瑤-瑥 瘟-瘢 穩 縕 蘊 兀-允 壅 擁 瓮 甕 癰 翁 邕 雋-雎 饔 瓦 窩-窪 臥 蛙 蝸 訛 婉 梡-梢 椀 浣 玩 琓 碗 編-緩 翫 脘 莞 豌 阮 曰 枉 汪 王 倪-倭 娃 歪 嵬 巍 猥 畏 僥 凸-出 姙-姚 嶢 擾 曜-曝 橈 窈 繞 蟯 要 謠 遙 慽-慾 欲 浴 褥 俑 催-傭 冗 勇 埇-埈 墉 慂 榕 涌-涎 湧 溶 熔 瑢 用 蓉 踊 鎔 鏞 于 側-偶 優 又-友 尤 憁-憂 旴 牛 祐 禑 禹 羽 芋 藕 虞-號 迂 遇 郵 釪 雨-雪 是-昱 栯 煜 稶-稷 郁 頊 亐-互 殞 澐 熉-熊 蕓 遊-運 雲 韻 蔚 鬱 原-厠 員 園-圓 嫄 援 沅-沈 源 爰 猾-猿 瑗 轄-轅 願 鴛 月-有 越 鉞 位-佑 僞 卯-危 圍 威 慰 渫-渭 爲 瑋 緯 胃-胄 萌-萎 葦 蔿 蝟 衛 韋 魏 乳 侑 儒 唯 孺 幻-幾 庾 惟-惡 愈-愉 揄 柚 洧 游 猶-猷 癒 臾 萸 誘 諛-諜 諭-諮 踰 蹂 逾 遺 酉-酎 釉 鍮 肉 奪-奮 潤 玧 贇-贈 鈗 閏 絨 融 垠 慇-慈 殷 誾-調 銀 隱 吟-吠 陰 音 揖 泡-泣 邑 膺 依 候-倚 愍-意 擬 椅 疑 艤 薏 蟻 誼 醫-醬 夷 姨 弛 彛 怠-怡 畯-異 痍 移 而 耳 苡 荑-荒 費-貽 飴 餌 瀷 益 翊 翌 翼 人 刃 咽 因 姻 弓-引 湮-湯 絪 蚓 誌-認 靭 靷 一-丁 壹-壻 溢 逸 鎰 馹 任 妊 稔 荏 入 千-卄 仍 剩-剪 芿 咨 姉 姿 子-孑 字-存 孜-孝 滋-滌 煮 瓷 疵 磁 紫-紬 自 茨 藉 嚼 斫-斬 灼-災 炷-点 鵲 殘 潺 暫 箴 蠶 雛-雜 壯 將-尋 帳 庄 張 掌 杖 樞-樟 欌 漿 獐 璋 粧 臟 葫-葬 蔣 薔 贓 長 際-障 再 哈-哉 在 宰 才 李-村 梓-梔 縡 載 齊-齋 齎 爬-爭 箏 諍 錚 儲 咀 底 抵 杵 樗 沮 狙 箸 紵 菹 著 藷 詛 躇 這-通 邸 齟 嫡 摘 整-敵 滴 狄 的 笛 籌-籍 總-績 翟-翡 荻 賊 赤 跡 蹟-蹠 迹 適 鏑 佃 佺 塼 奠 展 廚-廛 戰-戱 殿 氈 澱 煎 畑 癲 箋 箭 篆-篇 纏 轉 銓 鐫 電 顚 顫 餞 截 抗-折 浙-浚 癤 節-篁 絶 占 岾 店 漸 粗-粘 霑 鮎 點 接 蝶 停 呈 姃 帿-幀 庭 情 柾 楨 檉 歡-武 汀-求 淀 淨 湞-湟 炡 玎 珽-現 町 睛 碇 程 穽 精 艇 貝-貞 鄭 鋌 霆-震 靖 靜 鼎 啼 堤 帝 弟 悌-悍 濟-濡 祭 臍 薺 製 諶-諸 蹄 醍 院-除 霽 俎 元-光 嘲 旨-早 曷-曺 條 槽 煤-照 燥-燧 爪 璪 眺 祖-祗 租 稟-稠 窕 繰 詔-評 趙 躁 遭-遯 釣 阻 鳥 族 簇 足 鏃 從 悰 慫 棕 種 終-絆 綜 縱 腫 踪 踵 鍾 鐘 挫 主 侏 做 呪 周 川-州 晝-晟 朱 株 注 洲 湊 澍-澎 珠 紂 綢 蛛 診-註 誅 走 躊 輳 週-進 酒 鑄 竹-竺 粥 准 峻 晙 樽 準 焌 竣 遵 駿 中 仲 衆 卽 楫 葺 增-墟 憎 曾-最 烝 甑 症 繒 蒸 證 之 地 址 持 指 摯 支 智 枳 知 砥-砧 脂 至-致 芝 蜘 贄-贅 趾 遲 直 稙-稚 職 嗔 塵 振 搢 晉 晋 桭 津 溱 珌-珍 瑨-瑪 璡 畛-畝 盡 眞 瞋 縝-縟 蔯 賑 軫 鎬-鎭 陳 姪 嫉 帙 桎 瓆 秩 窒-窓 膣 蛭 質 迭 斟 執 輯 鏶 徵 懲 澄 侘 嗟 嵯 差 欠-次 箚 捉 搾 着 窄 鑿 齪 撰 澮-澯 瓚 簒 纂 纘 讚 贊 鑽 餐 僭 參 塹 慘-慙 懺 站 讖 倉 倡 創 唱 娼 愴 敞 昌 昶 暢 構-槍 猖 脹 艙 菖 債 埰 彩-彭 綴-綵 菜 蔡 采 釵 冊 策 凄 妻 倜 剔 戚 擲 脊 隻 仟 天-夫 玔 穿 薦 釧 阡 韆 哲 徹 澈 鐵 尖 籤 詹 諂 堞 妾 帖 捷 牒 疊-疋 睫 廳 菁 請 靑 鯖 剃 涕 滯 諦-諧 逮 初 剿 哨 憔 抄 椒 樵 炒 焦 硝 礁 礎 稍 肖 艸 苔-苕 草-荊 蕉 貂 超 酢 醋 醮-醯 囑 矗 蜀 觸 寸 邨 塚 患-悤 摠 蔥 銃 播-撮 崔 墜 湫 皺 萩 諏 趨 追 鄒 醜 錐 錘 鎚 鰍 丑 築 蓄 蹙 蹴 軸 春 椿 忠 蟲 衝 衷 膵 吸-吹 嘴 娶 就 炊 聚 脅-脈 臭 趣 醉 驟 鷲 仄 侈 峙 幟 恢-恥 熾 痔-痕 痴 癡 穉 緇 緻 置 蚩 雉 齒 則 勅 七 漆 枕 海-浹 琛 鍼 蟄 秤 稱 快 咤 唾 墮 妥 打 朶 馱 駝 啄 坼 托 晫 柝 濯 琸 鐸 呑 嘆 坦 彈 憘-憚 歎 灘 誕 脫 耽 塔 榻 宕-宜 帑 殆 汰 笞 胎 跆 颱 擇 澣-澤 攄 土 討 慟 桶 痛 褪 偸 套 妬 投 鬪 慝 特 坡 婆 擺 杷 洽-派 破 罷 跛 坂 牆-版 瓢-瓣 辦 阪 捌 佩 唄 悖 浿 牌 稗 烹 膨 便 偏 翩 鞭 騙 坪 嬖 弊 肺 蔽 閉 陛-陟 包 匍 咆 哺 怖 抛 抱 捕 浦 疱-疳 砲 胞 脯 葡 蒲 袍 逋 鋪 鮑 暲-暴 瀑 爆 俵 剽 慓 杓 標 票 表 飇 飄 驃 豊 風 彼 披 皮 被 陂 匹 弼 必 泌 畢 筆 馝 乍-乏 逼 何 夏 河 瑕 荷 蝦 遐-遑 霞 鰕 壑 學 虐 謔 鶴 旱 汗 翰 閑-閔 限 韓 割 函 含 咸 啣 喉-喊 檻 涵 緘 艦 銜 鹹 盒 蛤 姮 嫦 巷 恒 杭 港 缸 肛 偕 咳 垓 奚 孩 瀣 蟹 解 駭 骸 劾 倖 荇 嚮 鄕 響-頃 饗 香 噓 許 憲 櫶 軒 歆-歇 險 驗 赫 革 峴 弦-弧 懶-懸 晛 泫 玄 玹 眩 睍 縣 鉉 顯 穴 血 嫌 夾 峽 莢 鋏 頰 亨 刑 型 形 況-泂 滎 炯 熒 螢 逈 鎣 馨 蕙 鞋 壕 好 岵 戶 淏 湖 滸 澔 濩 灝 狐 瓠 皓 糊 胡 虎 蝴 護 顥 惑 或 婚 忽 惚 笏 哄 泓 虹 訌 鴻 和 嬅 火 花 譁 靴 擴 確-碼 穫 喘-喚 環 約-紈 鰥 活 滑 豁 闊 幌 恍 惶 愰 榥 滉 潢 煌 璜 簧 蝗 黃 匯 回 悔 會 檜 淮 灰 獪 蛔 誨 劃 獲 橫 鐄 嚆 效 斅 曉 梟 肴 酵 驍 厚 嗅 朽 勛 勳 塤 壎 焄 熏 訓 喧 暄 萱 毁 彙 徽 煇 諱 麾 携 烋 虧 凶 匈 胸 黑 欣 屹 噫 囍 姬 嬉 希 曦 熙 熹-熺 犧 稀 羲"); 126 // macintosh 127 create_codepage (29, "- ß-ï ñ-ü  -£ †-• ®-± ™ ´-¸ ≠ ∞ ≤-≥ ¥ ∂ ∑ ∏ π ∫ º-» Ω §-¬ √ ƒ ≈ Δ … Œ-œ –-— “-„ ‘-‚ ◊ ÿ Ÿ ⁄ € ‹-› fi-fl ‰ ¿-Ï Ñ-Ö  Ø-Ü ı ˆ-ˇ ˘-˝"); 128 // cp869 129 create_codepage (48, "- · «-­ ‘-’ Έ-Ί ― Ό Ύ-Ρ ¦-© °-³ £ ½ » ░-▓ │ ┤ ╣ ═-║ ╗ ╝ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ╬ ┘ ┌ █ ▄ ▀ Σ-ώ ΄-Ά ■  "); 130 // cp866 131 create_codepage (19, "- А-я ▐-▓ │ ┤ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ═-╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ Ё ё Є є Ї ї Ў ў ° ∙-√ · № ¤ ■  "); 132 // cp865 133 create_codepage (50, "- ß-â ä-ï Ä-Ç É ñ-ô ö-ü ÿ Ö Ü £-¤ Ø ₧ ƒ Ñ º ¿ ⌐ ª-¬ ¼-½  -¡ ▐-▓ │ ┤ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ═-╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ α Γ π Σ σ-τ µ Φ Θ Ω δ-ε ∞ φ ∩ ≡ °-² ≤-≥ ⌠-⌡ ≈ ∙-√ · ⁿ ■"); 134 // cp864 135 create_codepage (51, "-$ &amp;- °-± · ∙-√ ▒ ─ │ ┼ ┤ ┬ ├ ┴ ┐ ┌ └ ┘ β ∞ φ »-½ ≈ ﻻ-ﻼ   «-­ ¢-¤ ﺍ-ﺏ ﺕ ﺙ ، ﺝ ﺡ ﺥ ٠-٪ ؛ ﺱ ﺵ ﺹ ؟ ﺀ-ﺅ ﺋ ﺑ ﺓ ﺗ ﺛ ﺟ ﺣ ﺧ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺳ ﺷ ﺻ ﺿ ﻁ ﻅ ﻉ-ﻑ ¦ ÷ × ـ ﻓ ﻗ ﻛ ﻟ ﻣ ﻧ ﻫ-ﻭ ﻯ-ﻳ ﺽ ﻡ ﹽ ّ ﻥ ﻩ ﻕ ﻵ-ﻸ ﻝ ﻙ ■"); 136 // cp863 137 create_codepage (52, "- â  ß-à ç-ë î-ï ‗ À ¦-¨ Ç-Ë ó-ô Î-Ï ù-ü Ô Û-Ü ¢-¤ Ù ƒ ⌐ «-¬ »-¾ ▐-▓ │ ┤ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ═-╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ α Γ π Σ σ-τ Φ Θ Ω δ-ε ∞ φ ∩ ≡ ¯-¸ ≤-≥ ⌠-⌡ ÷ ≈ ∙-√ ⁿ ■  "); 138 // cp862 139 create_codepage (53, "- א-ת  -£ ¥ ₧ ƒ á í ó ú ñ Ñ ¿ ⌐ ª-¬ º-½ ▐-▓ │ ┤ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ═-╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ α ß Γ π Σ σ-τ µ Φ Θ Ω δ-ε ∞ φ ∩ ≡ °-² ≤-≥ ⌠-⌡ ÷ ≈ ∙-√ · ⁿ ■"); 140 // cp861 141 create_codepage (54, "- ä-ë Ð ð Ü-â Ä-Ç É ó-ô ú-þ Ö ö-ø £ Ø ₧ ƒ í Á Í Ó Ú ¿ ⌐ «-¬ »-½  -¡ ▐-▓ │ ┤ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ═-╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ α Γ π Σ σ-τ µ Φ Θ Ω δ-ε ∞ φ ∩ ≡ °-² ≤-≥ ⌠-⌡ ≈ ∙-√ · ⁿ ■"); 142 // cp860 143 create_codepage (55, "- ü ß-ã ç-ê Ç-Ê Ì-Í ì-í ¿-à ñ-õ Ù-Ú ù-ú Ü  -£ ₧ Ñ-Õ ª-¬ º-½ ▐-▓ │ ┤ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ═-╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ α Γ π Σ σ-τ µ Φ Θ Ω δ-ε ∞ φ ∩ ≡ °-² ≤-≥ ⌠-⌡ ÷ ≈ ∙-√ · ⁿ ■"); 144 // cp857 145 create_codepage (56, "- ß-ï İ-ı ñ-ü Ş-ş Ğ-ğ ░-▓ │ ┤ ╣ ═-║ ╗ ╝ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ╬ ┘ ┌ █ ▄ ▀ Ñ-Ü ÿ  -Ï ■"); 146 // cp855 147 create_codepage (57, "- ё-ќ Ё-Ќ ў-џ « » ░-▓ │ ┤ ╣ ═-║ ╗ ╝ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ╬ ¤ ┘ ┌ █ ▄ ▀ № ­ Ў-я § ■  "); 148 // cp852 149 create_codepage (58, "- Ç ü-ý é á-â ä Ů-ű ç Ł-ń ë Ő-ő í-î Ä É Ĺ-ĺ ó-ô ö-÷ Ľ-ľ Ö-× Ü-Ý ú Ź-ž Ę-ě «-­ » ░-▓ │ ┤ Á- ╣ ═-║ ╗ ╝ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ Ă-ć ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ╬ ¤ Č-đ Ë Ň-ň Í-Î ┘ ┌ █ ▄ Ş-ť ▀ Ó-Ô ß Ŕ-ŕ Ú ´ ˝ ˛ ˇ ˘-˙ §-¨ ¸ ° Ř-ś ■  "); 150 // cp775 151 create_codepage (59, "- ü é Ā-ā ä-æ Ģ-ģ Ē-ē Ŗ-ŗ Ī-ī Ä-Æ É Ō-ō ¢-¤ Ś-ś Ü õ-ø Õ-Ø ó Ź-ž “-„ ¦-§ © «-® »-¾ ▐-▓ │ ┤ Ą-ć Č-č Ė-ę ╣ ═-║ ╗ ╝ Į-į Š-š ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ Ų-ų Ū-ū ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ Ó ß µ-· Ķ-ķ Ļ-ļ Ł-ņ ’ ∙ ¹ °-³ ■  "); 152 // cp737 153 create_codepage (60, "- Α-Ρ ▐-▓ │ ┤ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ═-╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ Σ-ί α-ώ Ά Έ-Ί Ό Ύ-Ώ °-² ≤-≥ ÷ ≈ ∙-√ · ⁿ ■  "); 154 // ASMO 155 create_codepage (61, ""); 156 // cp850 157 create_codepage (62, "- ƒ ░-▓ │ ┤ ╣ ═-║ ╗ ╝ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ╬ ı ┘ ┌ █ ▄ ▀ ‗  -ÿ ■"); 158 // cp437 159 create_codepage (63, "- ß-â ä-ï Ä-Ç É ö-÷ ñ-ô ù-ü ÿ Ö Ü  -£ ¥ ₧ ƒ Ñ ¿ ⌐ ª-¬ º-½ ▐-▓ │ ┤ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ═-╬ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ α Γ π Σ σ-τ µ Φ Θ Ω δ-ε ∞ φ ∩ ≡ °-² ≤-≥ ⌠-⌡ ≈ ∙-√ · ⁿ ■"); 160 } 161 162 void create_codepage (int bit, string characters) { 163 string c; 164 PageBit b = new PageBit (bit, characters); 165 codepages.add (b); 166 167 for (int i = 0; i < b.ranges.length (); i++) { 168 c = b.ranges.get_char (i); 169 if (all_characters.index_of (c) == -1) { 170 all_characters.add (c); 171 } 172 } 173 } 174 175 File get_new_database_file () { 176 string? fn = BirdFont.get_argument ("--codepages"); 177 178 if (fn != null && ((!) fn) != "") { 179 return File.new_for_path ((!) fn); 180 } 181 182 return File.new_for_path ("codepages.sqlite"); 183 } 184 185 public void generate_codepage_database () { 186 File f = get_new_database_file (); 187 188 stdout.printf ("Generating codepage database: %s\n", (!) f.get_path ()); 189 190 try { 191 if (f.query_exists ()) { 192 f.delete (); 193 } 194 195 open_database (f); 196 create_tables (); 197 198 default_range = new PageBit (-1, "null-"); 199 codepages = new Gee.ArrayList<PageBit> (); 200 all_characters = new Gee.ArrayList<string> (); 201 create_codepage_list (); 202 203 write_database (); 204 } catch (GLib.Error e) { 205 warning (e.message); 206 } 207 208 stdout.printf ("Done\n"); 209 } 210 211 void write_database () { 212 unichar ch; 213 uint32 pages1, pages2; 214 string? errmsg; 215 216 int ec = db.exec ("BEGIN TRANSACTION", null, out errmsg); 217 if (ec != Sqlite.OK) { 218 warning ("Error: %s\n", (!) errmsg); 219 } 220 221 foreach (string c in all_characters) { 222 ch = c.get_char (0); 223 get_pages_for_character (ch, out pages1, out pages2); 224 insert_codepage_for_character ((int64) ch, pages1, pages2); 225 } 226 227 ec = db.exec ("END TRANSACTION", null, out errmsg); 228 if (ec != Sqlite.OK) { 229 warning ("Error: %s\n", (!) errmsg); 230 } 231 } 232 233 void insert_codepage_for_character (int64 character, uint32 codepages1, uint32 codepages2) { 234 string? errmsg; 235 string query = """ 236 INSERT INTO CodePages (unicode, codepages1, codepages2) 237 VALUES (""" + @"$((int64) character)" + ", " + @"$(codepages1), " + @"$(codepages2)" + ");"; 238 int ec = db.exec (query, null, out errmsg); 239 if (ec != Sqlite.OK) { 240 stderr.printf (query); 241 warning ("Error: %s\n", (!) errmsg); 242 } 243 } 244 245 void open_database (File db_file) { 246 int rc = Database.open ((!) db_file.get_path (), out database); 247 248 db = (!) database; 249 250 if (rc != Sqlite.OK) { 251 stderr.printf ("Can't open database: %d, %s\n", rc, db.errmsg ()); 252 } 253 } 254 255 void create_tables () { 256 int ec; 257 string? errmsg; 258 string create_font_table = """ 259 CREATE TABLE CodePages ( 260 unicode INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL, 261 codepages1 INTEGER NOT NULL, 262 codepages2 INTEGER NOT NULL 263 ); 264 """; 265 266 ec = db.exec (create_font_table, null, out errmsg); 267 if (ec != Sqlite.OK) { 268 warning ("Error: %s\n", (!) errmsg); 269 } 270 } 271 272 void get_pages_for_character (unichar character, out uint32 p0, out uint32 p1) { 273 p0 = 0; 274 p1 = 0; 275 276 if (default_range.has_char (character)) { 277 set_bit (0, ref p0, ref p1); 278 } else { 279 set_bits_for_character (character, ref p0, ref p1); 280 } 281 } 282 283 void set_bits_for_character (unichar c, ref uint32 p0, ref uint32 p1) { 284 Gee.ArrayList<int> bits; 285 286 bits = get_code_page_bits (c); 287 288 foreach (int bit in bits) { 289 set_bit (bit, ref p0, ref p1); 290 } 291 } 292 293 Gee.ArrayList<int> get_code_page_bits (unichar c) { 294 Gee.ArrayList<int> bits = new Gee.ArrayList<int> (); 295 foreach (PageBit pb in codepages) { 296 if (pb.has_char (c)) { 297 bits.add (pb.bit); 298 } 299 } 300 return bits; 301 } 302 303 void set_bit (int bit, ref uint32 p0, ref uint32 p1) { 304 const int length = 32; 305 306 if (bit < length) { 307 p0 |= 1 << bit; 308 } else { 309 p1 |= 1 << (bit - length); 310 } 311 } 312 313 private class PageBit : GLib.Object { 314 public GlyphRange ranges; 315 public int bit; 316 317 public PageBit (int bit, string unicode_ranges) { 318 this.bit = bit; 319 ranges = new GlyphRange (); 320 321 try { 322 ranges.parse_ranges (unicode_ranges); 323 } catch (GLib.Error e) { 324 warning (e.message); 325 } 326 } 327 328 public bool has_char (unichar c) { 329 return ranges.has_unichar (c); 330 } 331 332 } 333 } 334 335 } 336